Dato: 29. oktober 1851
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d: 29. Oct 1851.

Mørkt og taagefuldt Veyr saavelsom Upasselighed og mit svage Syn har hidtil hindret at lykønske Deres Velbaarenhed til Deres nye Titel af Professor som om ikke strax saa dog i Tidens Længde kan være Dem min kiære Ven til stor Nytte og Gavn. Det har derfor glædet mig saa meget meere som det har overbeviist mig om at man nu ogsaa her i Landet erkiender Deres sieldne Værd og store digteriske Talent. Kuns vil jeg ønske, at denne Deres Velbaarenheds nye Værdighed ikke maa forhindre Dem, at besøge mig nogen Tiid paa det gamle Glorup og derved blidgiøre mig mine lidet lykkelige gamle Dage. Hvis Vinteren og min Upasselighed tillader mig det, haaber jeg i Begyndelsen af December eller Januari Maaned 52, at reyse til Kiøbenhavn paa en kort Tiid, og der at tilbringe nogle Uger for at besøge Dem, som jeg længes efter at tale med, og for at adsprede mørke Tanker om mit kiære Fædernelands fremtidige Skiæbne. Herfra er intet jeg kan melde Dem som kan interessere Dem. Jeg slutter derfor med at anbefale mig i min bedste Vens vedvarende gode Erindring og med Forsikkring om, at ingen kan være Dem meere oprigtig hengiven end Deres 88 Aars gamle Ven

G.Moltke-Huitfeldt

[Udskrift med fremmed Haand]

Høiædle og velbaarne

Herr Professor H.C.Andersen

Ridder af Danebrog samt flere Ordener

i

Kjøbenhavn Nyhavn Nr.34 v.S.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)