Dato: 21. august 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

[hul i papirets side]

Dresden den 21 August 1851.

Kjære Fru Balling!

Før jeg forlader Dresden vil jeg dog herfra
sende et lille Brev til Deres kjære Hjem
uagtet jeg allerede imorgen selv flyver
efter, og over Hertugdømmerne og Fyen
kommer til Kjøbenhavn omtrent midt
i September. Jeg har i de sidste tre Uger
været plaget med Tandpine og det har
forstyrret min Reise-Glæde, jeg
gaaet længer end ind i Bøhmen
ved Badet i Töpliz og et Par
Prag; Dresden og Omegn har i
hed holdt paa mig og har i de
nede her og andre Steder i Tydskland
synes Sympatierne at være med
os danske, det klarer mere og mere
og Wegmanns Bog bidrager især her[til,]
skade at den ikke nok kommer om
kring og at de tydske Boghandlere slet
ikke have den. Den danske Nation
er hædret og respecteret ude, vore
Soldateres Tapperhed erkjendt. "De
Danske have Ret!" er en Sandhed
jeg mere end een Gang har hørt.

Min sidste Bog "I Sverrig", bliver meget /
læst og afholdt; Ørsteds Bog: "Aanden
i Naturen" er udbredt overalt; -

Jernbanefarten mellem Dresden og
Prag er i høi Grad interessant, den
gaaer høit over Elben, langs med
denne Stad, over Dale og gjennem
Bjerge; man flyver med Svale-Flugt.
Et Par Operaer har jeg hørt i Dresden
og det særdeles vel udført, saaledes
["]Vestalinden", "Tryllefløiten" &
[ ] En ti Dage har jeg tilbragt ude
[ ] sachsiscke Schweitz hos en riig Familie
[ ] i et Riddergods, man gjorte
alt for at gjøre mig Opholdet behageligt,
[ ] selv har jeg min Fri/Plads
hver Aften i Theatret og saalænge jeg
havde Viggo Drevsen med paa Reise
var denne mig doppelt behagelig,
da han / første Gang ude - ret hjerteligt
morede sig med alt det Nye. -
Deres Moder og Søster haaber jeg
dog ere begge vel; hils dem ret hjerteligt.
Flyveposten er vel kommet daglig; jeg
beder Deres Moder endelig opbevare for mig
Wviteringerne aat jeg kan see
hvad Udlæg der er gjort for mig. -
Sommeren har været uendelig varm, /
den synes at holde ud mange Tider endnu,
dog naar jeg først naaer Øerne og
er inde i September, saa kjøles vel Straalerne,
Regnen kommer og den stærke
Blæst. - Men da samles vi jo, tale gemytlig
om Solskins Dagene, Jernbane-Flugten,
Sommerlivet, ude og hjemme! - det er
da sandt, jeg traf paa Udreisen Fru Broberg
hun var med sin Broder paa Fart ad
Rhinen til, vi kjørte med samme Train
fra Haarburg til Lehrte, der gik hun over
Hanover, jeg over Braunschweig, om
havde sin "store Pose" med ? jeg??
spørge om, men det havde hun vist ??
En ny Opera "Pompeji sidste Dage, ?
jeg hørte igaar, var meget daarligt ?
med udstyret med en Pragt der g[?]
utrolige, der var baade Sol og Maane
Stjerner og alle meget vel gjorte. [Lev]
nu hjertelig vel!

Deres hengivne

H.C. Andersen /

[udskrift:]

Til Fru H. Balling født Næboe Forvalter Enke

boer i Kompagnistræde 2 Sal i Kjøbenhavn

anbefales!"

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 163, billed 6442-45)