Dato: 4. august 1851
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d:4 Aug 1851

I Haab om at disse Linier vil træffe 11em bedste Ven ved god Sundhed lykkelig ankommen til Vien har jeg hidtil udsat at takke Dem min kiære Andersen for Deres meget venskabelige Brev fra Hamborg som er mig et nyt Beviis paa Deres vedvarende Godhed og Venskab, hvilken ingen kan skatte høyere end jeg.

Af en Reysende fra Holsteen har jeg erfaret at de ægte S H [Slesvig-Holstenere] troe, at have vundet i Slaget ved Idsted, og at de haabe, inden to Aar at tage Revenge, jeg er ogsaa overbeviist om, at denne Borger Krig paaa nye inden faae Aaar vil udbryde, thi vor Regjering er for svag og eftergivende, og Forbittrelsen er for stærk paa begge Sieder, til at vi kunde vente en stadig Fred. Communisternes Antal tiltage dagligen i alle Lande. Den Svenske Konges Tale ved Natur Forsker Gildet, hvoraf herved følger Copie, har her opvakt megen Glæde, det var ønskeligt, at den blew indført i alle tydske Blade.

Siden l:Aug have vi her de varmeste Sommer Dage i det jeg ønsker Dem det samme i Vien anbefaler sig i Deres venskabelige Erindring

Deres meest hengivne og oprigtigste Ven

G. Moltke-Huitfeldt

[Brevet er fortsat 15. august, se Brev] . _M

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)