Dato: 22. juni 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

[hul i papirets side]

Glorup ved Nyborg

den 22 Juni 1851

Kjære Fru Balling!

Det er snart fire Uger siden jeg sagde
Farvel i Deres Hjem og endnu er jeg kun
tyve Mile fra Dem; jeg er paa Glorup.
Veiret har, indtil igaar, været skrækkeligt
slet, Kulde, Blæst og Regn, Dag ud og ind
men nu klarer det. De første ot[te]
Dage var jeg da ude paa Christine[lund]
ved Præstø, hos den unge Stampe;
var ganske moersomt at just den [Dag]
jeg kom, gik en Spaadom i Opfy[ldelse,]
som jeg havde givet i et Brev [ ]
nemlig derude gjerne have, at Storken s[kulde]
bygge paa deres tag og havde derfor l[agt]
et Hjul til den derop, men der kom i[ngen]
jeg skrev da i Foraaret: "bi til je[g]
kommer, saa kommer ogsaa Storken,
og som sagt, saa skeet, netop den Dag
jeg indtraf derude, kom der et Storke-
-par, satte sig paa Taget og byggede
Rede; nu har allerede Madammen lagt
Æg og Storkefader glæder sig til at
kunne blive Bedstefader. Da jeg fra /
Kallehave skulde ombord i Dampskibet,
blæste det noget, Søen fra Store Belt
stod ind, jeg var ene i Færgebaa-
-den, hvis fyldte Seil bugnede i Vin-
-den og svaiede ned mod Søen, nær
var min Natsæk gaaet over Bord!
jeg tænkte paa Deres Moder, hun skulde
have været ude med. - Ombord traf
jeg Sangerne Schram og Ferslev, der skulde til Flensburg; det er nok
[gaa]et dem meget godt der. Her
[paa] Glorup vil den gamle Excellence,
[der] nu er 87 Aar og næsten blind og
[ ]r hele Krigen har viist et mage-
[-løs]t patriotisk, opoffrende sind, give
en stor Fest for alle de paa hans
Godser hjemvendte Soldater, er det ikke smukt?, 60 Stykker
de faae hver deres Kjæreste med og
da der er henved 100 andre
Mennesker, som skulle indbydes bliver
vi over 400. Festen skulde staae
den 6 Juli, den Dag vi vandt Seieren
ved Fredericia, men da vi først til
den 7de kunde faae Musikanterne, saa
bliver Stadsen den Syvende. -

Der bygges et Telt hvis Gulv lægges i
en Strækning af 50 Alen; Teltet bliver 7
Alen høit, dækkes med Rapspil og
smykkes med Grønt, Skjolde, Blomster
og gammelt Damask; en Ø, der ligger
ud for Teltet, pyntes med kouleurte
Lape; 25 Flag have vi, det kan
blive ganske storartet, faae vi
nu kun godt Veir! jeg vil haabe
at Flyveposten kommer ordenlig til Dem, dersom
ved Qvartalets Ende, der kommer en
Regning, da beder jeg Dem, eller
Deres Moder at lægge ud for
mig til jeg kommer fra Rei[sen]
Vi sees, vil Gud, i September. [Det]
er jo et smukt Parti med Sophie [Hart]
-mann og Gade, jeg forudsaae [at] det vilde blive; de passe vist [for]
træffeligt for hverandre. Naa, [rei] -ser De saa lidt over til Jyderne?

Hils der og hils Deres Moder og
Søster. -

Deres hjertelig hengivne

H. C. Andersen. /

[Udskrift:] Til

Fru Helen Balling født Næboe.

Kompagni-Stræde No 61, anden Sal i Kjøbenhavn.

anbefales!

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 159, billed 6436-39)