Dato: 6. juni 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Glorup den 6 Juni 1851.

Kjære Frøken Mathilde!

Det er nu i morgen fjorten Dage siden jeg forlod Kjøbenhavn og saaledes endnu et Par Dage flere siden jeg saae Dem og alle Deres; min Tanke har i den Tid ofte været paa Fasangaarden, og ved Deres Onkels Fest tænkte jeg saa levende paa ham, at jeg følte Trang til at skrive ham et Brev til, men da det vilde naae til ham efter Festen, og pludselig en Kjøretour blev bestemt, hvor jeg skulde med, saa blev der ikke af Skrivningen. Hils hjerteligt og kjærligt fra mig! Jeg har i øvrigt hørt fra Fasangaarden, hørt fra Deres Moder og Dem, jeg havde nemlig ved min Ankomst til Glorup et deiligt Brev fra Hauch Brev, der udtalte megen Varme og Interesse for min Bog i det han nævnede Venner som den ogsaa interesserede, talte han om de Kjære paa Fasangaarden.

Jeg tog fra Kjøbenhavn til Christinelund, hvor jeg blev hele ni Dage: det er en større Bondegaard, der nu er pudset op, hvor de unge Folk bor; deres lille Pige, min Gud-Datter, er det venligste Barn jeg endnu har seet; Bøgeskoven slutter sig tæt om Gaarden, hvert Træ var saa friskt, Skovmærkerne dannede et heelt Græstæppe neden under og saa blomstrede Æbletræerne i en saadan Fylde, at det saae ud, som var der falden en stærk Blomster-Snee Natten forud. – Allerede ifjor blev der lagt et Hjul op paa Taget, for at Storken skulde komme og bygge, men endnu i det tidlige Foraar var der ingen der meldte sig! – "Den maa være der, naar jeg kommer!" skrev jeg, og er det ikke ganske moersomt Tilfælde, netop samme Dag, som jeg kom, indtraf ogsaa to Storke og begyndte at bygge Rede paa Hjulet; de bleve netop færdige med deres Husleilighed til jeg tog bort. I Mandags gik jeg fra Kallehave med Dampskibet Vesper til Svendborg; der vare mange Mennesker ombord, og mellem disse interessserede mig især en gammel Herre fra Langeland, der særdeles kjendte til den ørstedske Familie og var meget livlig og opvakt, uagtet han gik i sit 84de Aar; han kaldte sig Krohn, var født i Angelen og tog nu derover i Besøg for at tale et lille Alvorsord med sine oprørste Landsmænd. Hans Kjærlighed for Brødrene Ørsted var meget levende og af de unge Sønner, talte han med Taarer i Øinene, om Præsten, som han kaldte Christian Madsen Ørsted – "Ja, jeg lever i Erindringerne" sagde han, "og de have det gode, at vor Herre putter de ubehagelige i Posen vi bære bag til, og de gode Erindringer i Posen vi bære fortil!" – Jeg lovede ham i et Brev at hilse Dem fra ham. Strax da jeg kom i Land, kjørte jeg – som Oehlenschläger synger "i Grevens egen Vogn", til Glorup, hvor jeg kom ved Midnat, og fandt det hjertelige Brev fra Hauch; jeg skriver ham til, naar jeg kan tænke at han er kommet hjem fra Norge, vil De imidlertid hilse hans Kone. – Gamle Excellensen har meget spurgt mig til Dem og Deres Moder, har paalagt mig at sende mange Hilsener. Jeg gaar nu her i min lille Ro, kan tænke paa nye Digtninger og leve ind i deilig Skoveensomhed. Af Aviserne hører jeg aldeles intet om min nye Bog; jeg maae troe at den er begravet og ubemærket af Mængden; glædeligt er det ikke, men "Bøger have deres Skjæbne" siger jo Horatz eller en anden fornem Mand. – Jeg vil blive meget glad om jeg een af Postdagene modtog et Brev fra Dem, høre lidt om mine Venner paa Fasangaarden, nu er jo ogsaa Dahlstrøms og Scharlings derude. Deres Svoger er vel paa Reise til London? Glæder De mig med Brev da veed De at Brevene til Glorup gaae over Nyborg. Hils nu kjærligt Deres Moder, Søstre og Brødre, foruden Gitte, Christian og hele det opvoxende Publicum i Familien, som jeg haaber opdrages til at holde af mig som deres "rigtige Digter!" – I Dag er der jo stort Bryllup paa Frederiksberg Slot, Frøken Karoline von der Maase og Fritz Moltke, jeg kan tænke der er stor Festlighed, den runger vist ned til Fasangaarden. Men nu lev vel!

min hjerteligste Hilsen til Dem alle

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift:] Til Frøken Mathilde Ørsted

paa Fasangaarden i Frederiksberghave

(afleveres til Portneren i den politekniske Læreanstalts Bygning, ud til Studiestræde, første Port fra Nørregade) i Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 4-6)