Dato: 25. maj 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Olivier von Beaulieu-Marconnay
Sprog: dansk, tysk.

[maj 1851]

Kjære Ven!

Nu har jeg længe igjen ikke hørt fra Dem; mit sidste Brev har De dog faaet? I disse Dage vil jeg troe at min nyeste Bog: "I Sverrig" i tydsk Oversættelse eer kommet til Dem, jeg har givet min Boghandler den Besked [se brev: Brev], strax i mit Navn at sende Deres Fru Gemalinde den; jeg vil haabe at De finder mig ung, frisk og sund i mine nye Billeder og ønsker ret at tale med Dem om disse og om saa meget! Men naar mødes vi! jeg reiser sidst i Juli til Paris og kommer maaskee da et lille Spring til Weimar. Maaskee! - Ja, kjære Ven, jeg ved hvor hjertens god De er mig, jeg har den største Tillid til Dem og et broderligt Sind, jeg vil uforbeholdent tale med Dem. Saaledes som det tydske Folk er blevet bearbeidet fra holstenske Herrer, veed jeg endnu ikke hvorledes den danske Sag nu staar klar for Mængden, jeg veed ikke Stemningen mod Danske der / komme til Tydskland, troer De at jeg i Weimar, med min danske Følelse, vil finde mig uhyggelig, vil jeg der uforandret føle mig vel, som før; [overstr: jeg vil] det kjære velsignede Indtryk af mit elskede Weimar vil ikke [overstr: komme til at] faae en Skygge ved alt nu at komme der. - De seer min aabne Tilid til Dem, svarer mig fortroligt igjen; Deres klare Ord vil bestemme min Reiseplan og før jeg hører fra Dem, siger jeg intet om den til Arvestorhertugen. Hils Deres kjære Kone og de Venner jeg har i Deres kreds. Hils ogaa den prægtige Alexander, som jeg - det er Uret af ham - aldrig hører fra! jeg er istand til at gaae til Heidelberg for at see ham.

Er min Buste af Jerichau kommet til Arvestorhertugen

hjerteligst

Deres trofaste Ven

Min Adresse er - da jeg rimeligt er paa Landet, Geheimeraad Collin i Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 87-88)