Dato: 26. marts 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: N.J. Gumpert
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 26 marts 1851

Kjære hr Gumpert!

Tilgiv at jeg ikke øieblikkelig har sendt Svar paa Deres venlige Brev, jeg kunde da ikke sige noget bestemt, med Hensyn til Deres Forlangende; jeg blev senere syg, og da jeg endelig kunde og vilde skrive hvorledes det stod med Bogens Udgivelse, havde jeg den Sorg omtrent i een Uge at miste to kjære Mennesker, jeg uendelig meget holdt af og hos hvem jeg var saa hjemme, først Komponisten Hartmanns aandfulde, elskværdige Kone og derpaa min faderlige Ven H. C. Ørsted, hvem jeg har kjendt i 30 Aar og just i de sidste Aaringer var rykket endnu nærmere, som Ven og Discipel. - /

Det vil imidlertid være Uret af mig mod Dem kjære Hr Gumpert, at udsætte det længere med at skrive, De har være saa særdeles venlig og god mod mig, vær endnu ligesaa mild og overbærende, idet mit Brev først komme længe efter Tiden.

Hvad min nye Bog "I Sverrig" angaaer, da er den meget langsomt skudt frem, jeg har i de to sidste Aar været mere læsende end skrivende, først for to Maaneder siden blev Bogen endt og hvad den danske Original angaaer, da er endu ikke mere end to Ark trykte, den vil ikke kunne komme ud før sidst i April.

Allerede forrige Aar fik min Ven og Forlægger Boghandler Reitzel Brev / fra Hr Bonnier i Stockholm om at sende ham de trykte Ark til Oversættelse, alt som disse enkeltviis forlod Pressen, Reitzel sagde mig det, og da ingen Andre den Gang havde ønsket lignende, gav jeg mit ja, naar det kom først saavidt med Bogen, (uagtet jeg helst ønsker at danske Bøger ikke oversættes paa Svensk og svenske Bøger ikke paa dansk). Da der nu senere blev tænkt paa Trykningen, lovede Hr Reitzel, der har varm Interesse for mig at arangere det saaledes at jeg kunde her ogsaa erholde nogen Fordeel; medens der skreves om dette, kom Deres Brev til mig, og da jeg altsaa ikke var paa det Rene med Arangementet, og havde alt gjort Een et Forslag, vidste jeg ikke bedre end at vente paa Svar, før jeg skrev Dem til. - /

Efter det tidligere Arangement vil Hr Bonnier faae de trykte Ark, og jeg haaber nu paa Tiden at jeg paa anden Maade kan vise Dem, kjære hr Gumpert min Hengivenhed og Tak. Havde jeg strax skrevet Dem til og sagt at jeg var i Underhandling med en Anden, og maatte oppebie Svar, da havde jeg lettere kunnet skrive Dem dette til, men ved at sætte op er det voxet mig som en Samvittigheds Gjæld; hils paa det hjerteligste Deres fortræffelige Kone og Børn, tænk lidt venlig paa mig og udtal mig Deres vedvarende gode Sind, ved at lade mig faae en Leilighed til at vise Dem min Hengivenhed. Næste Gang skal jeg være en flinkere Brevskriver.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 846-49)