Dato: 18. juli 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 18 Juli 1840.

Kjære Ven!

«Emilies Hjertebanken» er ikke trykt, Manuskriptet er Theatrets Eiendom, om det var mueligt herfra, gjennem Theatrets Regisseur at erholde det veed jeg ikke, men jeg skal forsøge Alt, dog maatte jeg først have at vide, til hvad' De vilde benytte det, thi til at trykkes eller til at give en Reisende Trup kunde det ikke skee! - Heiberg har jeg intet Svar erholdt fra, og jeg frygter han, uden at vide hvortil det skal benyttes, ikke udleverer det, han giver næsten aldrig sine Manuscripter fra sig. Lad mig med næste Dampskib høre fra Dem, med det følgende skal De da have Svar, saa fyldestgiørende som mueligt.

Dette Brev skriver jeg fordi De udtrykkeligt forlangte Svar i Dag. Hvad gaaer der af Talis Qualis, der ikke skriver mig til, nu han dog maa have faaet min Pakke og mit Brev.

Igaar begyndte jeg paa femte Act af min Tragedie: Maurerpigen. Saa jeg haaber Stykket er færdig i August. Adlersparre oversætter Mulatten.

I forrige Uge var der stort Besøg paa Herresædet Nysø, nemlig Thorvaldsen, Oehlenschläger, Grundtvig, Steffens med Familie, Sibbern og Hertugen fra Augustenburg. Thorvaldsen gjorde der i nogle Timer Steffens Medallions Buste:

Heibergs «Syvsover Dag» er udkommet, med en særdeles vakker Dedication til Dronningen og Kongen.

Hils mine svenske Venner.

Venskabeligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm