Dato: 18. januar 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Ludvig Zinn
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 18 Januar 1851

Kjære Ven!

Det er smukt og venligt af Dem at De glædede mig med Brev, jeg har tænkt saa tidt paa Dem og det kan jeg sige Dem at da jeg i Fyen hørte om Slaget ved Idsted skrev jeg strax til Kjøbenhavn, at man derfra skulde give mig Underretning om De havde været med og hvor De var! jeg hørte Da at De stod paa Fehmarn, siden har det flere Gange levende været mig i Tanke og Villie at skrive et Brev, men jeg er i de sidste Aar en daarlig Skriver, jeg var hos Fru Zinn og fik Deres Adresse, men derved blev det; men med Tankerne kom jeg til Dem, oftere end De troer, den danske Landsoldat har saa uendelig meget rørt mit Hjerte; under Forsvaret af Frederik / stad, skrev jeg et lille Digt til Landsoldaten, det har staaet i flere Aviser, Gud veed hvor mange af Soldaterne der have seet det; men jeg følte trang til at sige de udholdende, herlige Mennesker, hvor meget vi Alle tænkte paa dem, hvorledes vi følte hvad de gjorte for os, udholdt og døende. Jeg sender her en Afskrift, læs det for et Par af Kammeraterne. - Jeg begriber hvor uvant og haardt meget i deres nye Liv maa være optraadt for Dem, men engang om mange Aar vil dog just disse alvorstunge Dage forunderlig lyse for Dem. - Deeltagelse i Kampen havde vistnok været Dem langt kjærere end dette lange stille Liv, paa Fehmarn, men i det er De blevet bevaret paa Liv og Lemmer, Gud være lovet! Min Improvisator har fornøiet Dem i Deres stille Krigs-Dage; vidste jeg De havde Lyst til een eller anden Bog, da sendte jeg Dem den; paa Fehmarn bliver De vel nu ikke længe, lad mig vide hvor De kommer /hen! Med Theatret gaaer det søvnigt, Repertoiret er stadigt En Søndag paa Amager, Abekatten ogsaa for en Forandring, En Søndag paa Amager igjen; imeellem gaae tre, frire classiske Stykker, men altid de samme. Overskou har bragt et nyt originalt Lystspil "Kjærligheds Forsyn", der ligsaa godt kan ende i første Act, som i femte; de Elskende behøve kun at sige hinanden deres egentlige Navn og saa opdage de strax at det just er dem selv Forældrene ville skulle giftes. - Men seer ligesom gjennem en lang Alee hvohen Veien fører, men istedet for at gaae ordenlig lige ud, løbes der paa Kryds og tvers i Sidegangene, hvor det ikke falder Andre ind at løbe i; det er desuden saa indfiltret og Forviklet at det Have er nok; jeg sad og saa paa det og tænkte: "er jeg nu med, eller er jeg ikke med!" det var ligesom et svært Regnestykke, og det med Brøk. - Paa Casino have vi af Bøgh "Nytaarsaften i Casino", det er et Kaleidoskopspil, en Mængde bekjendte Figurer af Casinostykkerne bevæge sig med Sang og Livlighed der er flere Vittigheder og Pjero (Adolph Price) synger en / Aria - "Luftens Datter" en fransk Eventyr-Komedie, som Faber smukt har oversat er riig paa kjønne Melodier og har en særdeles deilig Decoration, nemlig en Kirkegaard ved Maaneskin; Skyerne seile saa lette og klare gjennem Luften. Sujettet er i øvrigt det samme næsten som i Spylphiden og i Gisella. - En Bog "Clara Raphael", har vakt megen Opmærksomhed; Heibergs Fortale har skaffet den mange Læsere, men ogsaa skadet Bogen. Frøken Fibiger er Forfatterindens Navn. Hun er vist meget begavet, men hun har sikkert levet mellem Mennesker der have kjendt hende, tirret hende, sat hende i en Opsvigning under hvilken hun har udtalt sig og levende nedskrevet, derved kommer flere Steder hvor hun bliver ikke elskværdig. - Men jeg troer dog de mange haarde Domme, som Folk nu udslynge ikke ere retfærdige! - / Slutningen af Bogen er rigtig nok slem, og der er hun aldeles paa Afveie, forskruet og ubehagelig. - Et nyt Lystspil af Herz er i vente, og ligesaa en Opera af Løwenskjold. Jerichau har gjort en smuk Buste af mig, den gaaer til London; Medailleuren Conradsen har gjort en Portrait-Medaillon, særdeles forædlet Billede af mig. - Hos Hartmanns har de det ikke ganske godt, Fru Hartmann er altid sygelig, og holder for det meste Sengen. Fra Frøken Bremer er i al den Tid hun har været i Amerika kun kommet to Breve, eet til Ørsted og eet til mig; De var nævnet og jeg bringer Dem her hendes venlige Hilsen. - Min nyeste Bog: "I Sverrig" kommer vist nok ud i Mai. Jeg tænker meget paa en Udflugt til Sydfrankerig eller Italien. Har jeg mellem de Militaire Venner eller bekjendte da hils Dem inderligt fra mig og læs den lille Sang, som følger her paa Bladets anden Side; - Nu Gud bevare og glæde Dem! Deres meget hengivne.

H. C. Andersen

/

Til Landsoldaten.

Vor Tanke flyver til Leiren,

Til Dig i Kamp og paa Vagt;

Vor Herre giver Dig Seiren,

Du Danmark har Hæder bragt.

#

Selv Barnet i Aftenbønnen

Høit beder for Dig en Bøn,

Moderen beder for Sønnen,

Du brave, Du herlige Søn!

#

For hvad Du maa prøve og døie,

I Kamp, paa Vagt og i Slud,

Staae Taarer i mangt et Øie,

Gud signe Dig! - Du holder ud!

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 271-75)