Dato: 28. september 1850
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære Andersen!

En af Dagene vil De modtage en ny lille Bog fra mig ved Reitzel. Det skal glæde mig, om den tiltaler Dem.

Tak for de venlige Yttringer om Indtrykket af min Christen Blok! Det var et Forsøg i en Retning, der tildeels var mig ny og som jeg derfor kunde være lidt nysgjerrig efter at vide hvad man syntes om. Hvad Peer Hjort eller hans Gjenfærd vil dømme om hvad som helst jeg skriver, veedjeg altid forud. - Men ærgres han ved at læse mig, kan jeg undgaae at ærgres, ved ikke at læse hvad jeg troer han har skrevet; og det behøver jeg kun en lille Mundsmag af for at kjende. - En saadan fik jeg for noget siden. I nærværende bevægede Tid kan man ikke vente ret Mange skal give sig Tid til at læse og forstaae hvad man skriver - Critiske Udgydelser derover i den forældede Hovmester- og Overformynder-Tone bryder intet Menneske sig om, og enten det er Roes eller Dadel, kan man være temmelig vis paa, at naar man kun ikke selv berøres deraf, berører det Ingen. Ved at tænke paa det rige Stof til humoristiske Characteerbilleder, mine (og tildeels Deres) litteraire Antagonister i en heel Menneskealder har leveret, skrev jeg dog forleden i min Conceptbog:

Jeg hævner mig engang paa Eder Alle;

Men ondskabsfuld I skal min Hævn ei kalde:

Jeg skildrer Jer med Pen - dog saa honette,

At Ingen skal paa Eder gjette.

Jeg gjør nu maaskee en heel Bog af de Optegnelser, jeg troer De engang har seet, vedkommende mit Forfatterliv og min Samtid; men for at undgaae at sige hvad jeg maaskee i en anden Verden vilde fortryde - vil jeg tænke mig som Afdød og lade Bogen ligge i min Pult til jeg har sagt denne Verden Farvel.

Jeg er imidlertid, Gudskelov, rask og frisk tilmode; min Kone ligeledes. Hun sender Dem som jeg, de venligste Hilsener. Hvad lever og rører De Dem i? arbeider De for Casino Theatret eller for det kongelige eller for begge? Gid vi havde en god Fred! Ialtfald lad os vænne os til at leve og digte lige freidigt under Kanonbulderet!

Deres hengivnete

B.S. Ingemann

Sorø d 28de Sepbr 1850.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter