Dato: 16. august 1850
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d:16 Aug l850

Meget beklager jeg af Deres venskabelige Skrivelse af 7 d:M: at erfare at De min gode Ven har havt en saa ubehagelig Reise til Falster og haaber at den til Kiøbenh: har været heldigere.

Siden Deres Afreise have vi her havt en saa stærk Heede at det næsten ikke har været at udholde 20 a 21 Graders Varme. Mit Portræt som jeg meget imod min Villie blev nødt til, at lade male af Holbec er bleven meget ligt og godt malet, saa at jeg for Maleriets Skyld, ikke tilintetgiør det som Maler Rie. I Almindelighed tager han kuns 70 Rbdd for et saadant Portræt men da han havde noget meere Arbeide paa mit forlangte han 100 Rbd hvilke jeg gav ham med Fornøyelse da han havde anvendt saa megen Fliid derpaa. Rug Høsten har her en god og heldig Fremgang formedels det gode Veyr kuns Mangel paa Folk giør den besværlig og langsom i øvrigt kan jeg ikke melde Dem noget nyt herfra, jeg slutter derfor dette Brev med at anbefale mig i Deres vedvarende Venskab, bede Dem, at hilse min gode Cousine W Moltke paa det venligste, lykønske hende til den lykkelig overstandne Operation, og forsikkre hende, at hendes Syn hvert Aar vil blive bedre og stærkere Min saa kiære Svieger Datter og Frøken Raben lader Dem flittigen hilse og nu vale Deres meest hengivne Ven

G Moltke Huitfeldt

[Udskrift med fremmed Haand]

Herr' Digter H: C: Andersen

i

[overstreget:] Kjøbenhavn

Bregentved pr [overstreget:] Ringsted

[overstreget] Nyhavn v.s.34

Rønnede

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)