Dato: 31. juli 1850
Fra: Christian Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hovedqvarteret, Slesvig

d: 31 Juli 1850.

Kiære Ven!

Jeg har idag faaet en Hilsen fra Dig med en Proprietair Duns eller sligt, med Anmodning at skrive til Dig til Glorup førend Søndag: derfor griber jeg strax Pennen. At skrive noget om Slagene den 24: og 25: lønner sig vel neppe Umagen, da Du vel alerede har læst saa mange Beretninger om den; og der er mange Ting ved hele den Historie, jeg heller vil tale om, end skrive om, men samles vi en Gang atter ved en eller anden hyggelig Arne, saa skal vi discoutere den Sag. - Ulykken i Over-Stolk saae jeg jo naturligviis ikke noget til, da jeg hele Tiden var i Centrummet, men Efterretningen om den, giorde et forfærdeligt Indtryk, saa meget mere som det giorde Afbræk i de fortræffeligt tagne Dispositioner. Hele Ulykken kom jo af al for lidt Forsigtighed hos de Commanderende selv, men [nu] ligge de jo ogsaa. Vort Tab ved den Leilighed bestod jo mere i de enkelte udmærkede Personligheder vi mistede end ved Antallet; thi hvad det angik, havde Fjenden der et meget større Tab, da næsten hele den Bataillon, der var lagt i Baghold i Over-Stolk, blev nedsablet eller fanget, og kun faa undkom. - Saadan en Dag seer man saamange Elendigheder, at man næsten taber Indtrykket af dem, og man bliver ligegyldig derved, især da man bestandig er i en vis Affect, hvad [enten] Udfaldet af hele Dagen er tvivlsom eller man gaaer seirende frem, thi begge disse Følelser havde vi den Dag. De første 6 a 8 Timer vare høist piinlige, da det ofte forekom at hele Danmarks Existens stod paa Spil, men da denne Uvished var forbi, og man gik seirende frem, var det med en Følelse, jeg aldrig har kjendt Magen til, og da ændsede man hverken Døde eller Saarede, der laa strø[e]de omkring paa Marken. Den Personlighed, j eg kan begribe det giør Dig mest ondt for, er vel Læssøe, og vi have ogsaa tabt uendeligt meget i ham. Den Dag tænkte jeg kun paa vort store militaire Tab, men siden harjeg tænkt saa meget paa den stakkels Moder, hvis Stolthed han var. Du maa jo ogsaa godt kjende Johan Bülow; han var ogsaa nær derved, men jeg haaber dog vi skal have hans Liv frelst, han fik en Kugle i Ryggen, som blev skaaret ud af Skulderen, og blev fanget og bragt til Gottorp, men da Slesvig faldt i vore Hænder, fik vi ham med; jeg seer ham nu daglig og paa Løverdag haaber jeg at han er saa vel at han kan bringes til Augustenborg. - General Schleppegrell er jo ogsaa et stort Tab og den fortræffelige Capitain Kranold, der giftede sig Dagen førend han tog fra Als, for at hans Forlovede skulde have Understøttelse ifald han faldt; det blev kun altfor hurtigt opfyldt! Oberst Trepka mistede vi ogsaa; han var aldrig af mine Folk, men det giør mig saa ondt for de stakkels Børn, som for kort siden mistede deres Moder. - Lille Falbetalte jeg med, da han var blevet saaret i Affairen ved Helligbæk den 24dc. - Det var kun et Kiødsaar over Knæet. - Vist og sandt er det, vi have tabt en Masse, men Seiren var ogsaa fuldstændig. - Af mine personlige Venner harjeg ingen mistet. - Ved Indtoget her i Slesvig var det for mørkt til at det kunde være trist; men Stemningen her i Byen skal være umaadelig sørgmodig, men det erjo det den skal være; 1/3 af Indbyggerne skal dog omtrent være dansksindede, men ikke en Gang endnu have de yttre[t] den, da man her bestandig venter at Tydskerne skal komme tilbage. De første Dage saae man slet ingen paa Gaden; nu efterhaanden komme de dog frem, og ere slet ikke saa utraitable.

Jeg venter snart at høre fra Dig, thi jeg længes efter det, thi her ved Hovedqvarterct lever man et umaadeligt uhyggeligt Liv, som egentlig frapperer mig, da det kunde være saa hyggeligt og gemytligt, og her er Elementer til det i vort Selskab, men det forstaaer sig, det maa komme ovenfra. - Nu Farvel! jeg haaber ikke at jeg tiere skal faae Leilighed til at underholde Dig med saa blodige Æmner som denne Gang. - Jette er heldig arriveret ved Trolhætten i Selskab med Jørgen, Forchhammer, Fader og Søn, og Maleren Lehmann.

Din Chr. Wulff

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost