Dato: 11. juli 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

[hul i papirets side]

Glorup den 11 Juli 1850.

Kjære Fru Balling!

De skulde allerede forlænge siden have
hørt fra mig, men ved det omflakkende
Liv jeg i Sommer fører, jage Dagene
afsted og naar jeg er noget i Ro,
saa skriver jeg paa min Bog om Sver-
rig, men dersom Tanker kunde [tage]
Støvler og Frakke paa, saa skulde [De]
see hvor tidt De kommer i den[ne]
Stue, hvor jeg jo stadigt staaer [med]
Sløer for Fluerne, i det mindste [mit]
Kontrafei. Dette lille Brev haab[er]
jeg finder Dem Alle tre friske og g[lade.]
Freden er jo for en Deel opgaae[t]
gid kun at endnu ikke maa flyd[e]
Blod mere; gid Freden i al sin Velsignelse
maatte svæve over Landene. - Pindsen
tilbragte jeg i Sorø, det var deiligt Veir,
Bøgeskoven nylig udsprungen, der kunde
ikke være prægtigere; siden gik jeg over
Kallundborg til Aarhus og derfra til
Drevsens paa Silkeborg; Egnen der, er /
een af de skjønneste jeg endnu har seet i
Danmark, den minder særdeles om Skotland,
den Deel hvor Walter Skott lader
sin røde Robin spille i. - Lyngbankerne
hæve sig til Bjergkaracteer; Gudenaa
løber fra Søe til Søe, mellem Banker
og herlige Skove. - Een af Høiderne her,
gav Drevsen navn efter mig, den
kaldes nu: "Andersens Høiland"; ogsaa
paa Himmelbjerget har jeg været, hvor
[hen] Doctor Ryge kjørte mig (han er
[Søn] af Skuespilleren). I Moserne
[ ]re finder man kulsorte Storke,
[ ] havde aldrig seet disse før, desuden
[flyve]r Ørnen her; den slaae tidt ned
[i S]øerne og tager Fiske, disse er
[d]a stundom for stærke og har da
Ørnen først sin Klo fast i Fisken,
saa trækker denne hele Rovfuglen
under Vandet og lader ham blive der.
Fiskeren fortalte mig, at han saaledes
ifjor fangede en overordenlig stor
Gjedde og paa Ryggen af den, med
Kløerne boret fast, sadt Skroget
af en heel Ørn, der i Maaneder /
vistnok, var baaret om af Fisken.
I Horsens traf jeg Kaptain Thrane,
men den første jeg mødte der og spurgte
om Vei til Vertshuset, var den unge
Hr Trap; hele Landeveien var med
Militaire, Byerne ganske opfyldte
det var [overstr: ganske] livligt at see; silde
om Aftenen kjørte jeg over Voldpladsen
ved Fredericia, der var saa stille
nu, saa venligt. I Fredericia be
-søgte jeg den store Grav, der [rum]
-mer de Faldne; i tre Lag [oven]
-paa hinanden hvile de; Offi[cerer]
Side om Side; paa smaa Kors, [staae]
deres Navne; det var med [en]
anske egen veemodig Følelse [jeg]
læste disse, jeg kjendte saa mange.
Nu har jeg været nogle Uger
allerede her paa Glorup, Veiret
er særdeles slet, det skyller Vand
ned, man kan næsten aldrig
komem ud, Haven staaer i et
Dynd og Skoven driver af Væde.
Jeg bliver her, i det mindste Maaneden ud; /
skulde De have Lyst til at glæde mig
med et Brev, da er Adressen: Glorup
ved Nyborg.
Flyveposten kommer vel
stadig til Dem; men der kommer
vel ogsaa en Regning paa den, vil
De ikke nok, ligesom ifjor, være saa
venlig at betale den, saa skal jeg
strax ved Hjemkomsten løse min
Gjæld. - Blev der noget af Deres
Jyllands Reise, eller tænker De mon
[ ] endnu paa den? - Har Deres
[ ] endnu ikke vovet sig paa Jernbane?

Jeg gaaer fra Fyen til Falster og derfra
[ ]August bliver det, kommer jeg til Kjøben
[-hav]n, og er det da den egentlige Som-
mer, gaaer jeg maaskee til Klampen
-borg for rigtig at vandes! Nu hjertelig
lev vel! hils Deres kjære Moder og
Søster og glem ikke ganske,

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 151, billed 6412-16)