Dato: 3. juli 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Glorup ved Nyborg

3 Juli 1850

Kjære Ven!

tak for Dit Brev, tak for hvert venligt hjerteligt Ord deri; allerede for et Par Dage siden vilde jeg have skrevet Dig til igjen, men saa blev jeg, rigtig nok nu efter henved to Aars Frist, plaget med Tandpine; imorges blev jeg skaaret i Kjødet og har nu Ro, og i denne vil jeg underholde mig med Dig, kjære Ven! - Ja, nu er vel Worsaae hos Dig! hils ham ret meget, jeg fik ved Siegfried Scheel, der hilser Eder begge, en Hilsen fra ham, da han forleden kom i Land i Nyborg. - Jeg arbeider her paa Glorup paa Udarbeidelsen af nogle Svenske Reisebilleder og ordner, i Tankerne, en lille Folkecomedie Hyldemoer. I øvrigt er her Indqvartering, en Major Høling, en Kaptain Høst og en Liutenant Stockfleth, meget behagelige Mennesker. Grev Karl Scheel med Kone, født Buchwald er her, foruden Broderen Siegfried, vor Bordkammerat fra Nielsens Schlaraffenland; af Gjæster sammesteds fra, har vi tre Gange seet van Dockum fra Nyborg, forleden var han her med Broderen, Kadetcheffen, denne var mig særdeles interessant, han fortalte saa levende og beskueligt om Amerika, om Niagara der, om Jernbaner og Dampskibe at det var mig en halv Reise at høre derpaa. Fra Ørsteds fik jeg forleden et Brev med nogle Nyheder i; Mathilde skrev. H. C. Ørsted faae vi i en Buste af Bissen, det er et Arangement af Ørsteds mange Venner, nu han iaar har været 50 Aar ved Academiet. - Broderen Anders Sandøe, reiser med Dampskib til Bornholm for at besøge der en Brodersøn, som er Præst. - Øehlenschlagers Bøger have været til Auction, men de betaltes daarligt, der var ikke mange Lyst-havende, men jeg synes ogsaa at det er reent galt, at komme frem i denne Tid med Alt hvad der fordrer Interesse for det Skjønne. - Tidt, selv i disse sommersmukke Dage paa Glorup, kommer der en underlig Veemod over mig; jeg følger med Verden og seer Udviklingen, min Overbeviisning rækker ikke, at jo Alt gaaer frem til det Bedste, men Overgangstiden er for Mange, som Plovjernets Gang over Orm og Blomst i Foraaret, naar Jorden skal beredes for nye Spirer; jeg synes at føle Plovjernet over mig; i de sidste Aar har den overskaaret mangt et Blomster for mig; - lykkelig den Alder hvor man endnu haaber og i det mindste troer selv at flyve fremad - ! men det var ikke det Thema vi skulle ind i. - Jenny Lind, som jeg, hvad Brevskrivning angaaer har været meget troløs imod, i to Aar har hun ikke hørt fra mig, og hun skrev sidst, sendte jeg da endelig for en 5 a 6 Dage siden et langt Brev til Stockholm, og da det var afsted, maaskee netop naaet den svenske Grændse, læser jeg i danske Aviser, at hun er indtruffet i Travemünde og gaaer til Amerika, nu seer hun neppe mit Brev - i det mindste ikke før i den anden Verden! Jeg kunde nok have Lyst at kommer der selv, det vil sige i den hvor Jenny flyver til og som van Dockum saa smukt beskrev, men det Vand, det uhyre Vand! og saa sidde 300 Mennesker tilbords i en Kahyt derover, nei, det er jo til at føre Folk strax ind i den høiere anden Verden og ikke i den amerikanske. - Heibergs hører jeg, have af Invaliderne leiet for i Sommer Marienlyst, hvor Fruen bruger en Kuur. - Din Søster fik jeg et lille Brev fra, senere har jeg Intet hørt, uagtet hun i sit Brev skrev at jeg snart skulde faae et længere Epistel, hun har dog ikke faaet Tilbagefald? - Faae vi Fred eller Krig? Det er jo en Pine at gaae i! - Fred! Fred! synger jeg ud i den vide Verden . - Lad mig nu vide hvad Du synes om Øehlenschlagers Erindringer, Du har dog læst de udkomne Hefter, og, ikke sandt Du skriver mig jo ved Leilighed, saaledes om ikke altfor længe, et lille Brev til. Ikke sandt kjære Ven! - Hils dem af mine Venner Du træffer paa.

Din broderlig trofaste

H. C. Andersen

Tillæg: Brev

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 204-07)