Dato: 3. april 1850
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d: 3 Ap 1850

Med megen Glæde har jeg af min gode Vens sidste Brev seet at jeg i Sommer kan vente den store Fornøyelse, at see Dem her paa længere Tiid, som De maa søge at forlænge saalænge som muelig.

Det Venskab De stedse har beviist mig, og den venskabelige Deeltagelse De tager i alt det der angaaer min Søns og mit Vel og Lykke, giør mig det til en hellig Pligt, at iile med, at tilmelde Dem, at jeg med sidste Mandags Post fik den glædelige Efterretning, at min kiære Engel min Sønne Datter Bertha er bleven forlovet med en Herr Ferrini [Chevalier di Farrari Corbelli] een aff de bedste og ældste Familier i Lombardiet som har en aarlig Indtægt af 100/m Specier og derover Han skal være en elskværdig ung Mand paa 34 Aar med et godt Hierte og megen Forstand, men som der stedse er en Aber ved alt, saa bliver hun StedModer til 3 Børn, som ikke er den lykkeligste Stilling. Herfra kan jeg intet nyt melde Dem, end at det er meget koldt, og fryser hvor Solen ikke skinner. Den 10 eller 11 d:M kommer jeg til Kiøbenhavn, paa nogle Dage. Min venskabeligste Hilsen beder jeg at formelde Herr Geheimeraad Collin Lev nu vel, og tænk af og til paa Deres gandske hengivne og oprigtige Ven

G.Moltke Huitfeldt

[Udskrift med fremmed Haand den sædvanlige til Cand: Phil: - ingen Digter, ingen Ordener]

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)