Dato: 25. marts 1850
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d: 25 Marts 1850

Med største Erkiendtlighed aflægger jeg Dem min kiære Ven min varmeste Tak for Deres mig tilsendte Comedie Ole Luk-Øje, hvis Tendentz er saa overmaade gavnlig for hver Mand, og med megen Glæde har jeg erfaret, at den nu finder almindelig stor Biefald.

Til Herr Kammerherre Baron Holsteen som ogsaa sendte mig en Subscriptions Liste til at biedrag[e] til et Minde-Støtte for Digteren A: Øhlensläger, skrev jeg med sidste Post, at jeg efter min Anskuelse ikke kunde deeltage deri, da saa mang[e] Invalider og ulykkelige Familier have et meere billig og retfærdig Krav paa det, enhver kan yde Dem, end [en] Digter hvis Talent stedse vil være uforglemmelig. Dette svarer jeg Dem ogsaa, til Undskyldning for min Vægring, og i Deres Hierte vil De give mig Ret

Meget fornøyer det mig, at Foraaret nu snart maae komme, og at jeg om 3 a 4 Uger kan komme til Kiøbenhavn, jeg vil da søge, at overtale Dem til, at følge med mig hertil, for at tilbringe 2 a 3 Ma[a]neder.

Stedse haver jeg den Ære at være Deres hengivne Ven G.Moltke Huitfeldt

[Udskrift med fremmed Haand :]

Kiøbenhavn Nyhavn No 34 v. S.

S.T.

Herr H.C.Andersen

Cand: Ridder af flere Ordener

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)