Dato: 1. januar 1850
Fra: Bernhard von Beskow   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Stockholm, Nyärsdagen 1850.

Bäste Andersen!

Hur ofta har jag icke redan ämnat tillskrifva Dig, för att förnya mina tacksägelser för all den wänskap, som Du visade oss under vårt vistande i Köpenhamn I Men hinder hafva allt. mellankommit. Den sednare tiden af året.är jag altid öfverhopad af täflingskrifters granskning och andra göromål för Svenska Akademiens högtidsdag, och innan den var öfverstånden öfverfölls jag af en Katarrhal-feber, som jag ännu icke öfvervunnit. Med det nya årets sol hoppas jag dock att få nya krafter, och bland de många önskningar, som denna dag framkallat, är äfven den, att det nya tid skiftet, liksom många, många efterföljande, må för Dig medföra lifvets bästa gåfvor af helsa, glädje, framgång och lycka. I dessa wälönskningar förenar sig min hustru af uppriktigaste hjerta. Om Hon hinner, ämnar Hon sjelf skrifva några rader.

Den byst, Du skänkt oss, har fått sin plats i samma rum med Oehlenschlägers og Geijers. Jag hoppas, att Du är nöjd med detta sällskap. Då min hustru behållit bysterna, men jag äfven i mina rum önskar ha en erinring af Dig, har jag fått den lithografi, som Du skänkte min hustru, hvilken jag uppsatt i mitt skrifrum, der den är omgifven af Tegner, Wallin, Frauzen, Schiller, Byron, Goethe, e tutti quanti, som tillhöra "the Poets Corner».

Af tidningarne har jag sett, att Ditt nya skådespel Meer end Peder og Guld gjort en utomordenUig lycka, hvilket särdeles fägnar mig. Jag hoppas, att Du ej förgäter Ditt goda löfte att sända oss stycket, när det blifvit tryckt. På vår scen har ännu intet nytt af värde framkommit under denna vinter.

Vi vänta ännu på den utförliga beskrifningen öfver den sköna fest, som gafs till Oehlenschlregers ära, den 14. November. Huru gerna hade jag ej varit der och deltagit i hyllningen för den store skaldekonungen!

Från Fredrika Bremer hafva vi ej på länge haft någon direkt underrättelse. Har Du någon, så meddela den. Hon lärer vistas på landet någonstädes i Amerika, der Hon säges befinna sig utomordentligt väl.

Alla Dina härvarande wänner befinna sig wäl och bedja helsa Dig, i främstå rummet min hustru. Göt oss äfven påminta hos alla wåra goda wänner i Kjöpenhamn. Lef väl, bäste Andersen, och fägna snart med några rader Din tilgifne vän

Bernh. v. Beskow.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost