Dato: 3. september 1849
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d: 3 Sept 1849

Deres venskabelige og høyst interessante Skrivelse af 29 f.M. modtog jeg her med største Fornøyelse som endnu vilde have været større hvis De tillige havde beviist mig det Venskab at skrive mig,naaer jeg kunde havde den, at see Dem her, da jeg nu et heelt Aar har maattet Savne Dem; og her kan De lige saavel i god Roe skrive Deres Reyse Beskrivelse som i det urolige Kiøbenhavn, og da Veiret endnu er smukt, venter jeg snart at have den Ære at see Dem her thi ellers troer den gamle Mand, at De haver ingen Godhed meere for ham. At vores glimrende Seir ved Frederits har selv i Sverrig opvakt Beundring og Fornøyelse glæder mig meget og jeg haaber at Herr Professor Wegeners Skrift vil skade den S Holsteenske Sag ligesaameget som Vores Seir.

Mit daglige Selskab saavel som jeg selv anbefaler paa det bedste i Deres gode Erindring.

ærbødigst

G.Moltke Huitfeldt

[Udskr:] S.T.

Herr H. C. Andersen

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)