Dato: 27. august 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Daniel Nygren
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 27 August 1849.

Kjære Ven

Fra Götheborg vilde jeg have skrevet Dem til,men da jeg ikke der var istand til at erholde: "Das Märchen meines Leben" som De jo helst saae fra min Haand, og jeg ikke vilde skrive uden at den fulgte med, saa kommer først mit lille Brev nu; Bogen var kun at finde i Kjøbenhavn.

Tak og atter Tak for den Hjertelighed De modtog mig med, den Deeltagelse jeg følte De har for mig, at De var Skyld i den smukke Hyldest der Aftenen før min Afreise bragtes mig er jeg forvisset om. Det rørte mig dybt, og jeg beder Dem paa det hjerteligste fra mig endnu engang at takke hver af de Herrer, som saa venligt vilde glæde mig med Sang og Hilsen. Jeg var gaaet i Seng noget tidlig, eftersom jeg skulde afsted Klokken 4-5 om Morgenen naar Ångfartøyet kom, jeg sov strax og vaagnede ved Sangen; det faldt mig slet ikke ind at det angik mig, jeg hørte derpaa, men da jeg stod op og saae Dem lige under mit Vindue, blev jeg tvivlraadig; Pigen sagde mig at det virkeligt gjaldt mig og jeg løb strax ud og takkede saa godt jeg kunde, men slet ikke godt nok, vil De derfor gjentage min Tak og sige at ingen Hyldest har mere rørt mig end just denne, der kom saa uventet, saa hjertelig. -

Paa Kinnekulla blev jeg fire, fem Dage og ligesaa længe ved Trollhätta hvor jeg havde det velsignet hos den gamle Oberstlieutnant Warberg; fra Göthaborg gjorde jeg en Tour til marstrand for at see Frederika Bremer, der hjerteligt og smukt talte om Dem; hun fulgte med til Göthaborg og er i dette Øieblik igjen i Danmark (i Helsingør) for derfra at seile til London og da til Amerika; vil Gud, er hun igjen paa Marstrand næste Midsommers Dag. Læs dog i "Göthaborg Handels og Sjøfartstidande" hvad hun nylig har skrevet om Danmark: "Livet i Norden", det er høist interessant. Hils venlig Hr Tiörngren og hans Moder fra mig og hver som er mig venlig og god! glæder De mig med et lille Brev da boer jeg "i Kjøbenhavn" som De veed og da i Nyhavn. Byens Side No 34.

Og nu hjertelig Lev vel!

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

S.T. Hr. C. D. Nygren

Tekst fra: Solveig Brunholm (også microfilmscan 78, 296-98)