Dato: 27. februar 1849
Fra: Fr. Vilh. Karup   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Dedikation i "Den hellige nat"]

Min kjære Ven, Digteren, Ridder H.C. Andersen tilegnet med Høiagtelse og Beundring af

Deres Fr. Vilhelm Karup.

Min Haand skjælvede, mens jeg greb i den hellige Harpe, og mit barnlige Hjerte bævede, mens jeg sang Frelserbarnets Fødsel, men det var den dybe Kjærlighed og Inderlighed, der fyldte mig med en Begeistring, der besjælede hver Nerve, og fyldte mit Bryst med Mod og Kraft! Til at udsjunge det, jeg i de huldsaligste Øieblikke af mit Liv skuede med Sjælens henrykte Blikke! Dog, veed jeg vel, at Tonerne ere kun svage, ja saare svage; men mit Haab og min Trøst er det, at jeg her har budet et Hjerte dem, der føler reent og dybt, med et barnligt Sind, det hellige, som det Sande og Ædle, og der vil selv disse uskyldige Blomster, med de matte Farver, vinde i Skjønhed og Glands, ved at belyses af en riig poetisk Sjæls Straaleskjær!.

F.V.K.

Tekst fra: Erik Dal