Dato: 4. december 1848
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d: 4 Dec. 1848

Endelig har jeg modtaget min kiære Vens og Digters skiønne Büste for hvilket Beviis for Deres Godhed og Venskab for mig jeg aflægger Dem al min Tak Busten er efter andres og min Foreening smuk og temmelig Dem liig men ikke saa liig som Deres Portræiter Gid den russiske Note var kommen 3 Maaneder før at Keyser Nicolai maae leve endnu et Aar og at man ikke med Sandhed maa kunde sige om denne som om flere andre la promesse des Grands nes pas cefice que heritage. n'est pas sag.

At vores Cassino Ministerium er afgaaet er ingen Ulykke for vort Land thi det er for største Deel Skyld i Vor Ulykke thi det er lette at perorere i Cassino end at negotiere med gamle Dipplomater og Virkningen deraf have vi seet.

Anbefalende mig i min kiære Vens vedvarende Venskab haver jeg stedste den Ære at være

Deres hengivneste og ærbødigste Ven og Tiener

G. Moltke-Huitfeldt

[Udskr:] S:T.

Herr H. C. Andersen

Ridder af forskiellige Ordener i Kiøbenhavn

Nyhavn

frit

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)