Dato: 17. oktober 1848
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære Andersen!

Jeg formodede nok, De nu maatte være i Kiøbenhavn. Det er glædeligt, at de skandinaviske Sympathier saa smukt ere blevne befæstede ved de Svenskes Ophold i Fyen; og at de har bidraget til hist og her at minde om den Alvor og den høiere Livsidee, der i denne europæiske Omvæltningstid, næsten mangler allevegne, medens den dog maa være Basis baade for Friheds- Nationalitets- og Statsideen, hvis Bevægelsen ikke skal fremkalde Despotie, Fanatisme og Anarchie. - Saaledes som Tiden og de dæmonisk begeistrede Folk vil løse den nuværende Generations Opgave, maa nødvendig en Reaction indtræde eller det raae vilde Dyr i Menneskenaturen opsluge og nedtrampe al høiere Menneskelighed. - Vor saakaldte Vaabenstilstands Svig og Skjændsel er ikke til at udholde - med al Kjærlighed til Fred ønsker jeg nu kun Krig baade til Lands og Vands og med al Kraft. Selv er jeg imidlertid Invalid. Jeg har i over 14 Dage maattet holde Stuen for Hævelse og Pine i et Been; jeg humper endnu, men det gaaer dog fremad. - Bring Frøken Bremer en ret venlig Hilsen fra mig; det er ellers en uheldig Aarstid hun kommer til at see Danmark i, og jeg frygter det Billede, hun medtager, maa blive taaget og koldt som vor Octoberluft. Før De hende nu ind i saa poetiske Omgivelser, at hun ikke mærker den fatale Aarstid! Jeg veed ingen Vertinde at anbefale; en saadan maa De vel sagtens kunne finde. Det er mig kjært for gamle Øhlenschlægers Skyld at »Kjartan og Gudrun« gjør Lykke paa Scenen. Fru Heiberg maa nok kunne give Gudrun piquant og maaskee forlige Tilskuerne med den kolde tregengange gifte Coquette. Vanskeligere maa det være at give Iqartan, som et blot Offer for Coquetteriet og {og} Skinsygen, en virkelig tragisk Interesse. Tak for Laanet af »Dorfgeschichten« som hermed følge tilbage. Forfatteren har unegtelig med megen Dygtighed anskueliggjort det Characteristiske i de tydske Landsbyesglæder Skikke og Dialect.

Jeg venter med Fornøielse Deres Roman. Hauchs kommer nu vel ogsaa snart. jeg tænker paa nogle Noveller, hvis det vil gaae.

De venligste Hilsener fra min Lucie og Deres hjerteligst hengivne

B.S.Ingemann

Sorø d 17 October 1848

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter