Dato: 16. september 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Birgitte, f. Ballum Ørsted
Sprog: dansk.
[Afskrift]

Glorup ved Nyborg 16 Sept. 1848

Kjære Fru Ørsted!

Endnu er jeg her i Fyen og altid paa Glorup, hvor der er hyggeligt og godt, for tre Uger siden kom her stor Indqvartering af de hjemdragende Svenske og det Regiment her, har faaet Ordre at blive her til videre, jeg undte dem at komme til deres Hjem og Familie, nu de glædede sig der til og nu de andre Regimenter drage bort. De ere alle meget elskværdige Mennesker, vi have her en Oberst, en Kapitain, sex Officerer, en Doctor og en Præst; desuden 30 Spillemænd og en Deel Menige; hver Aften spilles her hele Koncerter, og Orcestret er paa en lile Ø i Haven, de lange Aleer ere opfylde med Mennesker fra Omegnen. Det er smukt hver Aften at høre Soldaternes Aftenbøn; de staae alle opstillede paa Landeveien, synge der en Psalme og løse en Bøn; altid staae nogle af vore gamle Bønder bag Hækkene og have blottet Hoved og foldede Hænder. om Søndagen er Guds Tjenesten ude i Gaarden; med fuld Musik marschere de op og staae i en Fiirkant. Over Steengelænderet paa den høie Trappe er lagt et Tæppe og her staaer Præsten [Siberg! se Brev] med hat paa og prædiker; der synges til fuld Musik en Psalme, det er høitideligt og smukt at høre. – At jeg tager mig efter bedste Evne, af dem Allesammeen, begriber De nok og de slutte sig ogsaa inderligt til mig. De fleste af officererne have læst en Deel kjende godt vor Litteratur og Obersten kom her til baade med "Spillemanden" og "Ahasverus", han havde kjøbt sig, uden at vide at træffe Faderen til dem begge to. – de Menige gaae her og hjælpe Bønderne paa Marken, har jeg seet og de forstaae alt hinanden. – Hvorledes gaaer det nu hjemme med Læsningen af Frøken Bremers Roman. De fik jo, før min Afreise, første Deel, og jeg vil tro, at Fru … har sendt den anden, jeg bad hende derom. Er der ikke noget Opbyggeligt deri? Fra Frøken Bremer selv fik jeg i forgaars Brev [Brev], hun skriver deri, at hun just iaar har stor Længsel efter Dem og at hun endelig har bestemt at aflægge et Besøg her og det i Begyndelsen af October, hun bliver nogle Uger. Med Hensyn hertil beder hun mig: "Ville ni gifve mig anvisning paa rum i nogon enskild hus; ty jag formoder att det är i Köpenhamn som i Stockholm och andra hufvudstäder, att välkända fruentimmer lemna rum och mat åt resande personer, - tvende trefliga rum helst med utsigt åt något större torg eller åt hamnen, dertil oppassning, Kaffe och The innom hus, och - framfor allt, en hygglig och treflig värdinna!" – Hun tilføier at da jeg vidst ikke er inde i Sligt om jeg da ikke .vil spørge mig for hos én af mine "Veninder", jeg har i Dag skrevet derom til Frk. Wulff og til Collins, jeg tillader mig nu ogsaa at spørge Dem til Raads, kjære Fru Ørsted. Veed De noget passende Sted? Jeg kommer hjem sidst i denne Maaned, maaske De til den Tid kunde have tænkt Dem om; imidlertid troer jeg selv at raade hende til at tage ind i Hotel royal, hvor jo Værtinden skal være en dannet, omhyggelig Kone. -

Hvorledes leve og have de det alle i det kjære Hjem i Studiestræde? Ere Scharlings komne til Byen vil De da hilse lille Gitte fra hendes Digter og dernæst give en Hilsen til Hr Tikkemand. – Det begynder at blive koldt. Skoven faaer allerede gule Blade, og Regn og Storm have vi ideligt, det er paa Naturens Horizont, som paa Politikens. Hvorledes have vi det egentligt med Vaabenstilstanden, jeg er ikke ret klog derpaa. Imidlertid troer jeg dog at de fornuftige af Tydskerne faae mere og mere Øinene op. Gid dog snart Fredens velsignede Aand svævede over Landene! Jeg havde troet og haabet at vi vare saa vidt fremme i Menneskelighed, at ingen Krig mere kunde komme, at man kunde tale sig til Rette og i det værste, som Luther slaae sin onde Fjende Blækhuset i Hovedet! – Imidlertid er her i Fyen et mærkeligt velsignet Aar, her er en saadan Rigdom af Korn, at det ikke kan rummes i Laderne, men staaer tilige udenfor i store Hæs. I mange Aar, siger man, var her ikke en Velsignelse som iaar. Hils nu ret inderligt Deres Mand, Mathilde og alle Børn og Børnebørn. Bring mig i Erindring hos Excellencen og lad mig see jeg træffer dem alle raske og glade. – Min ny Roman er da ude i Engeland før vi sees, Trykningen paa den danske Original begynder strax ved min Hjemkomst, ligesom jeg ogsaa troer det vil blive Tilfældet med de illustrerede Eventyr. Disse og Romanen bliver min Julegave. Lev nu vel! Sendede mange Hilsener

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Udskrift:

Til Fru Konferensraadinde Ørsted

Studiestræde i Kjøbenhavn

betalt

(H. C. Andersen)

Tekst fra: Solveig Brunholm