Dato: 1. september 1848
Fra: Julius Christian Gerson   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Vilsbeksminde d 1ste Sept 1848

For ikke ved mit længere Ophold her fjernt fra Deres Levested at blive mere fremmed for Dem end Deres Venlighed hidtil har givet Anledning til, tillader jeg mig disse Linier, som saaledes kun have det Hverv at træde istedetfor mit personlige Besøg. Maatte det finde Dem frisk og sund, glad ved det rige Liv omkring Dem og med Kjærligheden i Deres Indre!

Hvad mig angaaer, saa har jeg atter slaaet mig til Landet; jeg har taget en Huuslærerplads paa en Gaard, "Vilsbeksminde", nogle Miil fra Sundby og Nord for Liimfjorden. Kampen for det Fornødne til at leve i Kjøbenhavn havde i længere tid næsten gjort mig fremmed for mig selv, og sat mig i en urolig Stemning, under hvilken jeg følte at det Bedre i mig maatte gaae tabt. Jeg valgte derfor, skjøndt jeg allerede er ud over de Aar, da man i Almindelighed tager en saa begrændset Stilling som en Huuslærerplads, dog en saadan, og ligger nu høit oppe i det nordlige Jylland, undervisende nogle Smaa, drømmende om det Store og – oversættede tredie Act af Byron.

Det paatænkte Qvartalsskrift for Børn, og med det Deres smukke Eventyr, haaber jeg vil udkomme i Løbet af Efteraaret, forsaavidt ikke Forlæggerens Frygt for Tidomstændighederne endnu skulde holde det tilbage. /

Dets Fortsættelse vil have sine Vanskeligheder her ovre fra. Snart atter at faa Noget udkomme fra Deres Haand vil høre med blandt de Glæder, jeg vil kunne have herovre, Glæder jeg forøvrigt ikke storlig skal søge i Livet udenom mig. Naturen heroppe paa Hederne har et mørkt Præg, og Egnen er, naar jeg undtager det i en Miils Afstand liggende Øeland, fattig paa Skjønhed. Søvnige og fortabt i Livets materielle Nydelse er Størstedelen af de Folk, man træffer paa, og hos Mange Penge en Maalestok for Menneskets Værd. Den der eier en kjøn, lille Kapital, han "er god nok". Peer Larsens Ridehest og Jens Peersens Kjøredito ere Gjenstanden for deres Samtaler; hvad der er mere Storartet staver de dem til to Gange om Ugen af Aalborg Avis. Literaturen er for den største Deel et terra incognita, hvorfor kun de gjennem Leiebibliothekerne hist og her omvandrende vanvittige "Evige Jøder" af Sue og Dumas’ "Greven af Monte Christo" gjøre en Undtagelse. Imidlertid ere der ogsaa flinke Exempler paa det Modsatte, og Andersens Eventyr ligesom mange andre Skrifter have deres Yndere ogsaa heroppe.

Idet jeg skriver dette falder mit Blik paa det mig af Dem givne Eventyrhefte med "Sneedronningen"; jeg vil vil forfriske det Barnlige i mig ved atter at gjennemlæse det. Matte jeg inden Sneedronningen kjører fra Vesterhavet herind over Egnen glædes ved nogle Linier af Dem i Skrift efter Tryk!

Med særdeles Agtelse

Julius Chr Gerson

Digteren

H C. Andersen

[Udskrift]

Digteren H. C. Andersen

Ridder af Dannebroge og fl. Ordener.

Kiøbenhavn

Fr

Tekst fra: Solveig Brunholm