Dato: 21. august 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 21 August 1848.

Kjæreste Ingemann!

Som jeg skrev Dem til vilde jeg afsted herfra imorgen tidlig, men jeg kan ikke, det er Excellensen Moltke-Bregentveds Sølvbryllup, dette skulde gaae stille af vidste jeg og derfor bestemte jeg mig til at reise, men nu faar Kammerherre Levetzau Familien hos sig om Aftenen, og han er saa venlig og vil have mig med. Jeg har i de sidste Aaringer været næsten til alle Moltkes Familiefester og jeg holder særdeles af Familien, altsaa, da jeg er indbudt, bliver jeg. Nu kommer imidlertid det, at der ikke gaaer / Post herfra før Torsdagaften, og denne indtræffer Klokken to tre om Natten i Sorø, i Fyen venter en Vogn mig i Nyborg Løverdag; for nu ikke ogsaa at skrive til Fyen igjen og der faae arangeret om, maa jeg heller tage lige fra Kjøbenhavn til Fyen og beder nu Dem og Deres kjære Kone om De, naar jeg vender hjem igjen, ville venligt see mig et Par Dage; det falder nu bedre! - - Man siger her bestemt at Rusland har stillet sin Flaade og de Tropper der findes ombord, til Kong Oscars Benyttelse, efter som han vil / virke med disse i dansk Øiemed. Boghandler Lorck, som i Dag er kommet her til Byen fra Leipzig hvor han boer, forsikkrer at Stemningen i Tydskland er nu ganske anderledes i Opfattelsen af dansk Sag, end den var før Krigen. - Med Pakkeposten skal jeg sende Dem Auerbachs Dorfgeschichten, som jeg vilde have bragt med, saa har De nu læst dem naar vi sees,

af ganske Hjerte Deres trofast hengivne

H.C. Andersen

Tusinde Hilsener til Deres Kone, Øehlenschlægers og Adlers./

[udskr:] Høivelbaarne hr Etatsraad Professor B. S. Ingemann i Sorø frit.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 245-48)