Dato: 16. juli 1848
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sorø d 16: Juli 1848.

Kjære Andersen!

Først min og min Lucies Tak for det kjære venlige Besøg og for den underholdende Meddelelse af »Bedstemoders Brudegave« saavelsom for Brevet fra Deres nye smukke Bolig i Amaliegaden! (Numeret fik jeg dog ikke at vide. Derfor sender jeg denne lille Billet til Collins).

Her er Alt som da De reiste. Med Vaabenstilstanden som nok sikkert kan ventes, er Ingen rigtig tilfreds. Haanlig for os synes den mig ikke; om den bliver til Fordeel eller Tab for os kan vel først Tiden vise; men har den været nødvendig, gjælder jo ingen Kritik, og hjælper heller intet Oprør. Hvor man skal tage 2 dansksindede Slesvigske »Notabler« fra indseer jeg ikke. - Blive alle 4 Regjeringsmænd arge Oprørsbeskyttere og vælge de en Augustenborger til Præsident - haaber jeg, vi opsige Vaabenstilstanden i den første Maaned og slaaer alle Tydskerne ihjel som Fluerne i September, med en Landstorm og da gaae vi To jo med, ikke sandt? - Den Sang, som har tiltalt mig meest af Alt hvad jeg i Anledning af Krigen har hørt synge er Poul Rytters Sang over Slaget ved Slesvig til den færøiske Folkemelodie. Dog den passer neppe til vor sangvinske Tids Smag og kommer neppe Folk paa Tungen. Den eneste populaire var Landsoldaten; men nu er dens Tid vel forbi.

Stilstandslivet og Stilstands-Poesien venter jeg ikke Andet af end almindelig Gnavenhed.

Flaut er det for de brave Svenskere, der nu vel maae drage hjem uden at have draget Sværd af Skeden. Den skandinaviske Begeistring faaer velsagtens ogsaa nu et Knæk. Jeg havde nylig Brev fra Atterbom; han vilde have besøgt os i denne Sommer, men har opsat det til næste, for den politiske Stemnings Skyld, som han mener udelukker alle andre Interesser hos os.

At dette dog ikke har været Tilfældet med Dem har De givet os et interessant Beviis paa ved den særdeles characteristiske »Bedstemoder« God Lykke med hende og med Dem selv! De hjerteligste Hilsener fra os begge her!

Deres hengivneste B.S.Ingema[nn]

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter