Dato: 12. juni 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

Glorup 12 Juni 1849

Kjære Fru Balling!

jeg haaber at "Laxegaden" staaer som den altid
har staaet og de kjære Venner der ere friske
og tilfredse, som man kan være det i disse Tider!
jeg er endnu paa Glorup hvor jeg har været siden
jeg kom til Fyen. Vi havde i Begyndelsen
henved 100 danske mand her paa Grevens to
Gaarde,og paa selve Glorup en heel Skare
officerer, saa droge de bort, een af
Kapitain Blom, en høist elskværdig dan[sk]
Mand, er siden saaret; nu fik vi Til[sagn]
om at Svenske indtraf, vi skulde h[ave]
16 Officerer og 20 Spillemænd med Flere
men de kom ikke, vi have kun s[eet et]
Par af de Herre, som Middags Gjæst[er;]
imorges droge de mere Vest paa. Id[ag]
høre vi her paa Gaarden den fjerne
Kanonade ovre fra Als, det var Noget for
Deres moder! - da Slaget forleden Mandag
stod, var det som en evig Torden langt
borte. - Fjenden staaer nok endnu nær
ved Als, jeg har gruelig Lyst til at komme
lidt derover for at see noget, men da det
kun er af Nysgjærrighed og jeg ikke kan
gjøre Gavn, saa er jeg dog endnu lidt /
uvis med mig selv, jeg veed ikke hvad
Indtryk det vil gjøre at komme Ilden
saa nær og er man der, saa er man
der. - Det er en Glæde at høre hvor
kjække vore Soldater er, de gik forleden
fra Slaget, hvor de havde stridt den hele
Dag, syngende og jublende. - vi faae
her i Fyen lidt tidligere Efterretninger
end Folk i Kjøbenhavn, men saa faae
vi ogsaa saa mange Rygter at man
ikke veed tilsidst hvad der er sandt.
[hul i papiret] ventes til Fyen 5000 Norske, bare de
[hul i papiret] t kom og med Svenskerne slog til
[hul i papiret] vi kunde faae et godt Slag der
gjorde, hæderlig for os, ende paa Krigen.
I Nybrog var stor Stads da Svenskerne
kom; Byens Port bekradset, den svenske
og danske Vaaben ophængt, alle Skibe
havde deres danske-svenske-norske
Flag oppe; Paa Skibsbroen var en
Tribune for de Syngende og i Gaderne
Mad og Drikke for de Svenske. -

Kommer "Flyveposten" ordenlig? Den
har vel gode Historier, omtrent som de
vi faae i Fyen, hvor Historierne løbe
om paa egen Haand. Imedens jeg /
skriver dette begynder man at høre
Kanonade igjen! det er en underlig
Følelse man lytter efter med, vor Herre
ved hvor mange Øine der lukek sig før
Sol gaae ned. Det kan man da sige hver
Morgen i denne Tid! -

Jeg haaber snart at see Dem, Deres
Moder og Søster; jeg tager her fra i denne
Uge, gaaer lidt til Sorø og da hjem til
Kjøbenhavn. Christian Wulff , der fører Ægir
har tilbudt mig at boe i sine smukke
Værelser ude i Amaliegaden, det er
tæt ved Toldboden, saa jeg kan see H[ven]
og den svenske Kyst. Nu tusinde hjer[telige]
Hilsener til Deres Moder, Søster, Fa[milien]
Sonnes & og lad mig see de pr[øve]
Jernbanen før jeg kommer hjem, [saa]
vi gjensidigt kunne tale om vore
farlige Reiser.

Deres meget hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 132, billed 6352-55)