Dato: 6. juni 1848
Fra: Jens Adolf Jerichau   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rom den 6. Juni 1848.

Kjære Andersen!

I denne for vort kjære Danmark saa høit betrængte Tid anmoder jeg Dem om at være behjælpelig i et Foretagende, der gaar ud paa at indsamle en mulig Hjælp for de Faldenes trængende Efterladte i Fædrelandet.

Vi Kunstnere i Rom have nemlig besluttet, Hver at give et Arbeide, for ved en Bortlodning - eller om mulig paa en heldigere Maade - at skaffe Penge tilveie, og ligeledes vil vi opfordre Kunstbrødrene i Danmark til at bidrage ved Arbeider. - Vi ansee England som det eneste Sted, hvor en saadan Sag under de nuværende Forhold kan lade sig udføre, tilmed da England har viist saa: megen Deeltagelse for den danske Sag.

Vi bede nu Dem anmode hvilket han vistnok vil gjøre, Hambro om at paatage sig denne Sag, da han jo har en varm Fædrelandskjærlighed.

Vil De spørge ham, om der skulde være Mulighed for, maaskee ved vor derværende Ministers Hjælp, at faae Arbeiderne toldfrit indførte, da der i England skal være en betydelig Told paa fremmede Kunstværker, som muligen kunde overstige Det, som Arbeiderne vilde indbringe. - Vi haabe ogsaa, at De vil gjøre Brug af Deres Øvrige Indflydelse i England.

Ønskeligt var det, at Sagen saa snart som muligt blev sat i Gang, saa jeg beder Dem saasnart De har Hambros Svar, at lade Conferentsraad Kock og mig det vide.

Min Kone, som kjender Lord Landsdown, vil ogsaa anmode ham om hans Protection.

Lev vel, kjære Andersen! Hils Tyberg og Collins venskabeligt fra mig, og alle andre Venner i det kjære Danmark.

Med inderlig Hengivenhed og Venskab

Deres

Adolf Jerichau

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter