Dato: 29. maj 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Glorup ved Nyborg den 29 Mai 1848

Kjæreste Ven!

Du kan tro jeg blev overrasket og glad ved at finde et Brev fra Dig indeni din Søsters, jeg fik det i Aftes ved Sengetid, da Posten mellem Glorup og Nyborg, kommer og gaaer saa keitet det har været mueligt at udfinde! nei, hvor det var smukt, hvor det var kjærligt af Dig at skrive mig til og det uden at jeg havde skrevet først; hertil kommer nu dit venlige Tilbud at jeg ved min Ankomst til Kjøbenhavn, kan tage ind i dine Værelser, top! det tagerjeg med stor Glæde imod, jeg har aldrig boet i den Ende af Byen, der er man snart ude af den og kan fra Gaden gaae lige paa Hovedet i Vandet. Det var min Plan at blive i Kjøbenhavn naar jeg kommer, en 14 Dage, 3 Uger, og da søge ud paa Vandanstalten, eller var Krigen endt, maaskee løbe op til Stockholm, / men uden vi have Fred tager jeg ikke ud af Landet. jeg takker Dig derfor paa det kjærligste for Leiligheden, kommer Du pludselig hjem, kan jeg jo strax rykke ind i eet af Hotellerne, jeg skal skrive til Dig eller din Søster naar jeg kommer, foreløbig kan jeg kun sige, at jeg bliver her paa Glorup til Søndag eller Mandag (4 eller 5 Mai) tager da en to, tre Dage til Odense og derfra med Deligensen til Sorø, hvor jeg vilde være i Pindsen, og efter denne komme tIl Kjøbenhavn; see det er nu Planen; maaskee sees vi [overstr: før] i Odense, eller Nyborg, ja jeg veed ikke hvor langt Du gaaer med Kongen. Hils Worsaae og Grimur Thomsen naar Du seer dem, I træffes vist, dersom Du endnu er i Byen. Dette mit Epistel kommer som Følgesvend med eet jeg skriver din Søster til og som Du vist læser, deri vil jeg nedlægge Stemninger og Tilstande. Dersomjeg af en Hændelse endnu skulde faae et Brev fra Dig, da siig mig hvor Belona er, der har jeg Theodor Collin ombord som Overlæge / jeg vil gjerne vide om Belona lyder sit Navn, og da er jeg lidt urolig for Vennen, som jeg nok vilde have heel hjem, det lille Menneske. Din Broder Peter søger jeg efter i alle Aviser, jeg hører aldrig om ham, han kan blive en farlig Recensent for mig hvad anden Deel af Romanen angaaer, da han nu kjender alle Grundene deromme. - Dette skal være et Ordspil, men det lykkedes ikke, undskyld! jeg er saa vittig i min Roman, skal jeg sige Dig, at det ikke kan slaae til at være det ogsaa i Brevene.

Endnu en Gang tak for dit broderlige Sind, det lyser saa tidt og smukt frem imod mig, jeg er i Grunden ikke halv saa god, som Du, bare jeg ret kunde glæde Dig, ja bi til jeg bliver Minister, især Marineminister, saa skal Du komme til at styre hele Flaaden, for jeg kan ikke. Og nu nok en Gang lev vel, et hjertelig Haandtryk og den kjærligste Hilsen fra din

broderlige Ven

H. C. Andersen

[Udskrift:]

Høivelbaarne

Hr Capitain-Lieutenant

Christian Wulff,

førende det kongelige Dampskib Ægir.

anbefales!

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 131, 6346-51)