Dato: 29. maj 1848
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sorø d 29 Mai 1848

Kjære Andersen!

Lykkelige Menneske som kan leve i fredelig Digtning midt i denne Kampog Oprørstid, medens Øieblikkets Spænding strammer alle Nerver og spidser alle Tanker til Bajonetter og Spyd! jeg er vel ogsaa af Naturen en Fredens Mand! men den himmelraabende Uret der har draget Løgnens og Forræderiets Ædderkopspind over Tydskland, og trukket Danmark som en uskyldig Sommerfugl ind deri, er mig et saa oprørende Phænomen, at jeg med personlig Lidenskabelighed kun længes efter at see Augustenborgerne ramte af den Nemesis, der sikkert venter dem. I Deres Sted vilde jeg sende Kongen af Preusen sin blodige Ørn tilbage - siden den har gjort Pagt med Løgnens Drage og valgt Nældebladet til sin Laurbærkrands. Dog om 10 Aar faaer maaskee Tydskland Øinene op - og der kommer vel en Tid igjen, da vi kan være forsonlige Mennesker og tilgive de forblindede Germaner. Vi glæde os til at see Dem her og maaskee høre Deres nye Roman. jyllands Befrielse har lettet vore Hjerter og nu haaber jeg man snart igjen med Glæde kan høre paa Sangfugle. Vi vente ingen Fremmede her til den Tid, naar De mener at kunne komme. De er som altid hjerteligst velkommen. De venligste Hilsener fra os begge!

Maaskee De vilde overbringe Grev Moltke en høiagtelsesfuld Hilsen fra mig.

Deres inderlig hengivne Ven

B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter