Dato: 18. april 1848
Fra: Henriette Wulff, Christian Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Ægir ved Flensborg den 18 April 1848.

Min kiære Ven!

Tak for Dine venlige Linier, som giorde mig en overmaade stor Glæde; min Tak især for det Du har i Sinde at sende mig, nemlig Dit Brev til England, somjegjo faaer noget af; og i Særdeleshed Tak fordi Du har skrevet det; thi i denne Tid hvor Løgn og Underfundighed spiller saa¬ dan en stor Rolle, er det Tak værd for hver Linie, der bliver skrevet for at opklare Mørket, og bringe Falskheden til at staae i sit rette Lys. Det er en ganske frappant Masse Løgne at Tydskerne forstaae at samlet;jeg gad vide om Ingen samler dem paa eet Brædt, for at man senere kan opsumere dem.

Jeg har i disse Dage giort Bekiendtskab med een af Dine Venner; den unge Grev Moltke, der reiser med sin Fætter Udenrigsministeren, Grev Knuth, og fungerer som en Slags Secretair hos ham; det er [et] grumme rart velsignet Menneske. - Jeg haaber at Alt skal gaae godt; jeg haaber det fordi vor er den retfærdige Sag, ogjeg venter det fordi Vore stride for Noget og Fienden for et Hiernespind; og fordi han i Virkelighed[en] kun har et lille Styrke. - Jeg er ellers flau og undseelig hver Gang I skrive Noget som om jeg var med hvor der er Fare; jeg er kun Halen af Hoffet, og det er grumme lidt, især i constitutionelle Stater, som vor. Farvel. Min kiære Ven: skriv snart igien og mere til Din altid hengivne

og trofaste Broder

Chr. Wulff.

Vil De læse meer af Chr., kjære Andersen, saa har the amiable Dr Thorgrimsson Alt hvad han har skrevet mig til, undtagen de to sidste Breve. See snart til mig, jeg ligger for Alvor af en Forkjølelse.

Toute a Vous

H.W.

[Udskrift:]

Min Ven

Digteren H.c. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm