Dato: 19. februar 1848
Fra: Bernhard von Beskow   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Stockholm den 19. Febrnari 1848.

Bäste Vän!

Jag har att tacka för twenne bref och för den interessanta gåfvan af «Ahasverus». Dröjsmålet med mitt svar har föranledts deraf, att jag önskat kunna meddela något fägnesammare än endast några rader. Jag har nu äfven den glädjen att kunna underrätta Dem, att Hans Majt. Konungen utnämnt Dem till Riddare af Nordstjerne Orden, - den wackraste utmärkelse vi äga för litterära förtjenster, och hvartill jag, som en uppriktig wän, af hjertat lyckönskar Dem.

Efter denna underrättelse behöfver jag ej tiliägga att Hans Majt. med nådigt wälbehag mottagit Deras sednaste arbete. Beviset ligger i den hedersbevisning jag nyss omnämt. Enskilt gläder jag mig att wara den förste, som frambär budskapet der om till en skaldebroder, som jag länge älskat och wärderat.

När, och hwar, skola wi personligen lära känna hvarann? Detta år, eller ett annat? I Köpenhamn -, Stockholm, Rom eller Paris? - Jag vet det icke! Hwad jag känner och altid skall bevara, är känslan af den sanna högaktning och tillgifwenhet, hvarmed jag framlefver Deras

uppriktige vän

Bernh. v. Beskow.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost