Dato: 1. januar 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

[renskrift og oversættelse i: Brev]

Kjære Ven!

Iaftes kom jeg hjem fra Landet hvor jeg har tilbragt min Juul og finder ved min Hjemkomst Deres Brev, som øieblikkelig forstemte mig, i det jeg strax troede at min lille Bog nu slet ikke var kommet ud og jeg havde just glædet mig der til som et Barn glæder sig, i det jeg tænkte paa Dickens, der som jeg veed holder af at fornøies Juleaften, nu skulde paa den modtage fra mig en lille Jule-Hilsen! jeg vilde saa gjerne det skulde have været skeet, jeg har slet ikke siden min Afreise skrevet ham til; ved senere at tænke efter, er det faldet mig ind at De maaskee dog har fulgt Deres første Indskydelse at udgive til Julen den lille Bog, forstørret med een eller to af de ældre Eventyr, skulde dette imidlertid ikke være blevet Tilfældet, da maa vi vel nu kalde Bogen / Nytaarshilsen, eller Vinterhilsen dog det overlader jeg ganske til Deres Smag, optag saa mange af mine ældre Eventyr De vil, kun beder jeg Dem at [overstr: fra] min Fortale bliver uforandret, vil De alene i denne hvor jeg siger fem nye Historier, tilføie i en Note at De har indskudt de andre som Læserne maaskee ikke vil tage ilde op. - [overstr: Da De her] At det Hele ikke skulde udgjøre, som De skriver mer end eet Ark, kan jeg ikke forstaae, paa Dansk er det ganske vist at Manuskriptet er nok til 2 Ark, trykte som Improvisatoren, ja til mere; jeg havde tænkt at De vilde trykke det med saa store Typper, som den af Charles Boner udgivne Tales from Denmark og da maatte det kunde drages ud til fire fem Ark. - Dog det [overstr: kunne vi] sees bedst naar det Hele er trykt. -

Min Ahasverus er nu udkommet paa Dansk og Tydsk, dette Digt / synes alt at vække en Slags Opmærksomhed og Kritikken siger at dette Digt synes at gjøre en nyt Vendepunkt i mit Digerliv; Skade at det er i Poesi og altsaa aldrig kan godt gjengives i et fremmed Sprog. - Jeg er ganske overrasket ved at De har givet 6 Exemplarer af Improvisatoren til min Raadighed. - Tør jeg da bestemme eet af Improvisatoren, som jeg beder Dem at lade indbinde, til Prinz Albert og give samme til Reventlow at overlevere, et Exemplar til Dickens, eet til Bulver, et til Lady Blessington, de to andre ønsker jeg selv, som De maaske vil lade komme til Beckwith, [overstr: der vil] hans Broder her siger mig at det kan komme i Pakke til ham, og at en saadan afgaaer snart. - Vil De snart glæde mig med Efterretning om de nye Eventyr og paa det kjærligste hilse hele Deres Familie Kreds. Jeg tænker saa tidt og levende paa dem allesammen, med en Følelse som jeg hørte hjemme der! Nu Gud glæde / og velsigne Dem alle i det nye Aar.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

[på denne kladde fortsætter HCA med brev til Dickens: Brev]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 121-24)