Dato: 18. oktober 1847
Fra: Louise Sophie   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Gravensteen d: 18de Oct. 1847

Skjøndt jeg nu først bringer Dem, Herr Andersen, min Tak for Deres saa interessante, mig saa godhedsfuld oversendte Bog, som og for det med den følgende og det mig nylig ihændekommende Brev, maae De derfor dog ei troe min Tak mindre velmeent; jeg har tvert imod hjertelig glædet mig over disse Beviser paa, at De endnu erindrer Dem os. Da jeg modtog Deres Bog leed jeg saa meget af Øinene, at jeg ei kunde skrive og da jeg senere var saa vel at jeg kunde følge mit Ønske selv at bringe Dem min Tak, var De i Udlandet, jeg vidste altsaa ei hvor mit Brev skulde søge Dem. -

Med megen Glæde har jeg af Aviserne og senere af Deres Brev Herr Andersen, seet hvor behagelig Deres Reise i alle Henseender maa have været for Dem; men hvor langt mere vilde det have glædet mig - og vores hele af Dem bekjendte Kreds, om vi mundtlig, af Dem selv, kunde have hørt Deres, om denne Reise, vist saa yderst interessante Meddelelser. -

At det ret har gjort os Alle ondt, at De, skjønt Deres Løvte ifior Efteraar at besøge os; nu flere Gange har været os saa nær uden at glæde os med Deres Komme behøver jeg vist ei at forsikkre Dem. Vi ere i dette Efteraar, som sædvanlig paa denne Tiid, her paa det mig saa kjære Gravenstein; vores Selskab er, med Undtagelse at min Svoger, min Søster, Deres Børn og Prinds Waldemar ogsaa ere her omtrent det Samme, som da vi for to Aar siden havde den Fornøielse at see Dem her. -

I det jeg fra Hertugen, mine Børn, Frøken Krogh, Dr. Steffensen, etc. etc. tilføjer de venligste Hilsener, gjentager jeg for Dem, Herr Andersen, Forsikkringen om min fuldkomneste Agtelse

Louise Sophie H: til Sles: Hol:

Tekst fra: H.C. Andersens Hus