Dato: 24. september 1847
Fra: Joseph Hambro   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

London d. 24. Jly [.7 Sept.] 1847.

Min kjære Andersen,

Jeg haaber det vil møde Dem ude hos Deres Venner - foruden Deres dybe Talent, beder jeg Dem at lægge Dem lidt efter det engelske Sprog, som De læt lærer, for da vil De næste Foraar nyde Deres Ophold her behageligere. De skal altid være mig velkommen.

Naar De ville følge mit Raad, da lad kun Ahasverus komme ud paa dansk og tydsk og tænk ikke paa engelsk - den gamle gode Bentley, som jeg gjærne taler med, fortalte mig, at Poesie var ud af Mode og, som han sagde, Disconto.

Indlagt Copie af hans Tilbud over Deres nye Roman. Brevet vil jo Smidt oversætte for Dem, og hold dets Indhold meget hæmlig, da Bentley ej har Lyst at lade Folk vide, hvad han betaler - deraf kan læt flyde 300 £ eller næsten 3000 Rdlr - det kalder jeg en riig Bejler -. Kan De og vil De nu nøje opfylde dets Indhold? Manden er vist sikker nok paa 6 Maaneders Credit - men det er Brug her - Oversættelsen maa være god.

Svar mig snart herpaa.

Alle mine er Gudske Lov vel, jeg venter dem snart til Bransbury. De maa nu paa ingen Maade indlade Dem med Mary H[owitt] hun vil vel tage Fløden og De er brudt for hende.

Deres hengivne Ven

J. Hambro

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost