Dato: 26. august 1847
Fra: Carl Joachim Hambro   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kilmun. 26 Aug. 47.

Kjære Ven!

Ja, De har tilladt mig at kalde Dem saaledes, og jeg forsikkrer Dem ogsaa jeg deler Deres venskabelige Sindelaug og glæder mig inderlig, at vi har giort hverandres Bekjendtskab. - Reisen til Highland vil være os Alle uforglemmelig, og det vil glæde Dem at vide, at Deres Nærværelse var i hØieste Grad en Velgierning for os Alle. De var saa: fornøiet og godmodig, at min Kone uvilkaarlig glemte al Nerveusitet, og vi tilsidst naaede hertil, medens uden Dem vare vi vendte om i Stirling, og min Kone havde aldrig funden ud, hvormeget hun kan giøre, og at hun nu er helbredt.

Drengene ere meget lykkelige ved at samle smukke Tangførte Musslinger op; jeg har leiet et lille Fartøi for at seile omkring i the Oyde og bliver nok her til 10 Spr., for 13 Septbr synger Jenny Lind og jeg gad ugierne miste Fornøielsen af at høre hende.

Caroline siger, hun kan ganske sympathisere med Dem. Hun læste alt paa Deres Ansigt paa Innen i Dumbarton, at De gik ikke til Loch Laggan. Mig giør det Ondt, men De har en saadan lykkelig Stierne, at tilsidst er det endog gavnligt og glædeligt, at De ikke gik.

Doctorens Svigerinde spurgte mig 2 Gange, om det var virkelig sandt, at der var en Hilsen for hende i Brevet. De har meget paa Deres Samvittighed i den Kant. -

Naturen her er guddommelig og jeg føler mig meget glad. Det er en temmelig streng Fieldnatur, med brune Lyngsider, varieret med smaa Partier af Fyrre Skove, og, med Undtagelse af Strandbredden, hvor ret vakkre smaa Cottages ere byggede, føles mere overalt den Eensomhed, der er saa tiltalende for den, der lider af Hypochondrie, som jeg jo giør. -

Medens De var i Edinborg var jeg i Lixmount. Skade De ei kom derhen. Jeg reiste endnu Mandag Aften efter Tjenestefolk og bragte al Baggagen hertil Tirsdag Aften.

Den gule Dame, der sang hos Doctoren, er her med sin Søster og en heel Klique, som kun er for Doctorens Skyld, der desværre er syg. -

Og nu lev ret vel; maa De samle fra duftende Blomster ret megen Honning og igiengive som flittig Bie i Deres Hukommelse alle de henrivende Billeder og Tanker, De, Musens Yndling, besidder den sieldne Gave at fremstille os saa yndigt -.

Caroline hilser, Drengene ligesaa, og ikke mindre Deres inderlig hengivne

Carl J. Hambro.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost