Dato: 11. august 1847
Fra: Caroline Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Det forekommer mig ordentlig ganske forunderligt at jeg skriver Dem til kjere Andersen, thi hvad kan jeg have at skrive om, som i mindste Maade kan interessere Dem? jeg vil kun sige Dem at jeg har fulgt Dem med Interesse, og glædet mig saa inderligt paa Deres Vegne, naar nu blot Deres Helbred maae blive ret godt, saa er De jo egentlig aucomble du bonheur, jeg er ikke misundelig paa Noget i Verden; men at være født med Reiselyst, og aldrig kunne faae den tilfredsstillet, er haarde Conditioner at leve paa, for øvrig er jeg tilfreds i min Stilling, kan De huske hvor jeg er? (hos Kammeraad Langgaard) men der er kuns lidt Liv i det Ord tilfreds, og dog er det vistnok alt hvad man tør ønske, og desuden har jeg undertiden en gruelig Lyst til at puffe lidt til det Hele men saa bliver jeg igjen angst for at det skal gaae til den gale Side jeg ikke vil have det - saa det er nok bedst at overlade det Hele til Vorherre. - Nyt veed jeg intet af, dog jo - kan De huske Eline Faaborg? hun har gaaet hen og forlovet sig med en Broder til Jerichau, jeg er bange at det bliver et meget kjedeligt Ægteskab; men hun har vist syntes det er dog en lille Forandring, jeg kjender ham ikke, og har dog seet ham en heel Vinter hos Fru Læssøe; men han forekom mig altid som de løse Træer man skyder ind paa Scenen, og som egentlig ikke hører til det Hele. - At leve i Sommer med Jerichau som interessere mig og Thorald som jeg holder af, har glædet mig meget, hvor er dog Jerichau ejendommelig egen. At skrive sidst i et Brev er virkelig utaaleligt, thi da har Eens Forgjænger skreven, alt hvad der existere af Nyt og man er reduceert til sine egne Tanker og Følelser, og jeg er ikke stærk i nogen af disse Retninger. - Hvor jeg ret kan tænke mig Charles Dickens af hans Skrifter, han er vist uendelig elskværdig og tiltrækkende, De er ogsaa lykkelig, De seer ikke alene det smukkeste af Naturen, men det Bedste af Menneskene; Lev vel kjere gode Andersen, lee ikke af mit tossede Brev; men tænk med lidt Venlighed paa den, der glæder sig inderlig til Deres Hjemkomst og i hvem der altid for Dem har slaaet et trofast Søsterhjerte Caroline. -

Har De hørt hvorledes Skribentindens Datter er optaget i Tydskland, og har De seet den hollandske Oversættelse af Tante Anna?

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (kopi Rigsarkivet)