Dato: 3. juli 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Jørgen Hansen Koch
Sprog: dansk.

S.T [sine Titutli].

Jörgen Kock Adresse Hr Etatsraaad, Ridder Kock, Ny Kongensgade i Kjøbenhavn.

London 3. Juli 1847. Kjære Ven! Jeg har neppe Tid til at faae et Par Timers Natte-Søvn, saaledes tumler jeg om i denne Verdensby, hvor skal der da blive Tid til at skrive Breve, i hvor gjerne man vil, i hvor meget det ligger paa Hjertet, men skrives maa der! jeg maa tale med Dem min kjære unge Ven, takke Dem endnu engang for Ledsagelse paa Posten, det lille Træk viste mig at De holder af mig og i det Capitel er jeg gjærrig, uhyre gjerrig! - Jeg har faaet Dem meget kjær, i den sidste Tid, og vi to kunne nok blive gamle Venner, om der endogsaa er et Spring mellem os i Aldrene. Dette lille Brev lader De da ogsaa Deres Forældre og Søster Jætte læst, jeg bilder mig altsaa ind jeg sidder midt imellem dem og fortæller i den største hast hvorledes det er gaaet mig siden jeg sidst skrev fra Haeg, hvor De veed af brevet til Jette man beærede mig med en Fest i et af de store Hoteller, fra Rotterdam gik jeg med Dampskibet til London, der er Byernes By, Rom ufortalt; de to Byer have meest opfyldt mig; London /er den travle Dag, Rom den stille, store Nat. Allerede Themsen med de utallige Skibe vise at man komme til det Sted hvor Havets Behersker boer. Paris er et lille Kjøbenhavn mod London, og Menneskene er alle saa venlige saa hjertelige, selv Poletiet paa Gaden er et mærkeligt dannet, elskværdig Poleti. - Vor Danske Menister Reventlou er mageløs opmærksom og virksom, han har strax indført mig i de allerførste Kredse, han siger selv jeg har i en Dag gjort et Spring, som Faae gjøre det til et Aar; jeg deputerede i den høie Verden første Gang hos Lord Palmerstone; her traf jeg den kjære Arvestorhertug af Weimar, der tog sig meget af mig, man flokkede sig om mig, Hertugen af Cambrice, Hertuginden af Southerland og Gud veed Alle vare høist elskværdige mod mig, Alle kende mine Skrifter, Indbydelser fulgte paa Indbydelser og jeg er allerede 10 Dage frem fra i Dag indbudt til store Selskaber. Lady Morgan vil for mig gjøre et Selskab hvor/ jeg skal træffe alle Notabiliteter. Jeg faaer Breve fra ubekjendte Folk om min Haandskrift og mit Portrait hænger næsten i hver Gade. Det er ganske forunderligt for mig; jeg har en Følelse af Forlegenehd ved saamegen Hæder og Lykke. - Jenny Lind er mig søsterlig god, hun er aldeles populair; hendes Navn sees oftere end Vittorias, og man betaler forud 100 Rdlr for en Parquet-Billet naar hun spiller, iaften skal jeg første Gang her h øre hende; hun forærer mig Billet og jeg spiser hos hende til Middag. Min Biographie er komemt ud paa engelsk og dediceret Jenny Lind. Paa Søndag tager jeg lidt paa Landet hos Hambro, som har indbudt mig, ogsaa Mary Howittt, Grevinden har indbudt mig og hun sagde paa Græker Maner, "vær mig en Broder"! I Amerika er alle mine Skrifter nu udkomne; mit nye Portræt, som kommer ud i disse Dage skal De faae! hils nu Alle sammen; skriv De og Jette mig til, adresseret til vort Gesandtskab, hils den kjære Villiam og hils Deres egen Broder: Altid er jeg Deres hengivne Ven

H. C. Andersen.

E.S. Lad Frøken Cold læse dette Brev og hils paa det inderligste den kjære fortræffelige Veninde. Fremmede læse ikke dette Brev. vend.

Efterskrift, London 8 Juli 1847

Lady Blessington, spiser jeg paa Fredag med Dickens og Bulwer. Jeg er halv syg af dette Liv, man overvælder mig, Dræber mig. mm Det er næsten ikke til at udholde, først i Morgenstunden kommer jeg i Seng, besørg indlagte lille Brev. [Tilskrift midt på siden:] Et betydeligt Tilbud er gjort mig for Ahasverus. Jeg har Indbydelse til Edinburgh.

[Tilskrift yderst paa Siden:] I dag har jeg faaet den deiligste Modtagelse hos Lady Blessington, hun vil indbyde mig, Dickens og Bulwer en Middag jeg Bestemmer.

Tekst fra: Solveig Brunholm