Dato: 14. juni 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: C. J. N. Nieuwenhuis
Sprog: dansk, hollandsk.

In het begin van dit jaar werd ik op een avond te Kopenhagen aangenaam verrast met een pakket waarin uw nederlandse vertaling van De Improvisator zat, dat door uw zwager dominé Petersen aan wij bezorgd was. Het was de eerste vertaling in het nederlands die ik ooit had gezien en dat deed mij meer plezier dan ik zeggen kan.

Tekst fra: Andersen op reis door Nederland

Leiden 14 Juni 1847.

Kjære Hr: van Nieuwenhuys!

I Begyndelsen af dette Aar, blev jeg en Aften i Kjøbenhavn behagelig overrasket ved en Bog-Pakke, der indeholdt Deres hollandske Oversættelse af "Improvisatoren", den var besørget til mig ved Deres Svoger Pastor Petersen i Jydstrup. Det var den første Oversættelse i Hollandsk, jeg nogensinde havde seet, og det morede og glædede mig usigeligt. Nu burde jeg rigtignok strax have skrevet og takket Dem, og det var ogsaa min første Tanke, men det blev, ved forskellige Omstændigheder opsat et Par Postdage og saa kjender De vel denne Nemesis, at man endnu sætter det længer op, uagtet man idelig minder sig selv derom: "nu vil jeg skrive!! - Hele Vinteren har jeg desuden følt mig forunderlig nerveus og legemlig angrebet, medens jeg i aandelig Henseende har været særdeles virksom: et stort Digt "Ahasverus" er endt / det to første Dele af en Roman paa tre Dele, og endelig en Opera-Text; ikke at forglemme fem nye Eventyr, som allerede ere udkomne baade paa Tydsk og paa Dansk, saledes er Vinteren flyvet hen, men, som sagt, min Tanke har tidt været hos Dem med den inderligste Tak og Hengivenhed.

Nu er jeg imidlertid selv i Holland, i Deres smukke festligt udseende Land! Jeg er over Amsterdam kommet her til Leiden igaar og vil iaften være i Haag og da om nogle Dage besøge London paa en 6 a 8 Ugers Tid. Jeg maa i det mindste gjennem et Brev trykke Deres Haand og sige "god Dag! see her er jeg! Tak for Improvisatoren og at De venlig har tænkt paa mig!["] - Jeg fandt i Amsterdam den hjerteligste Modtagelse hos Digteren van Lennep, i hvis elskværdige Familiekreds jeg følte mig saa vel! Lennep skrev et smukt hollandsk Digt til mig, som jeg fik ved Middagsbordet og da jeg i een af Bogladerne spurgte om en Bog, saae man saa forundret paa mig, svarede saa kort og tilsidst spurgte om jeg ikke var Andersen; man kjendte mig efter mit Portræt, der som jeg siden saae just hang ved Siden af Fredrika Bremers i Vinduet. /

Haag 16 Juni 1847

jeg blev i Leiden afbrudt med at fortsætte dette Brev og maa altsaa nu gjøre det; og i det jeg her overalt bliver saa mærkelig vel modtaget, føler mig saa kjendt og hjemme, maa jeg endnu varmere takke Dem der ved deres Indførelse af "Improvisatoren" har bidraget saa meget der til. Imorgen Aften vil et Antal hollandske Venner af mine Skrifter see mig i Hotel d Europe, gid jeg ved kommende Arbeider maa kunne vise mig saa megen Venlighed værdig. Paa Onsdag venter jeg at være i London, hvor jeg bliver i det mindste 6 Uger, skulde De vilde glæde mig med Brev, da gaaer det meest sikkert ved at sendes til Det danske Gesantskab der. Og nu lev hjertelig vel!

Deres meget hengivne,

forbundne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 119, billed 6327-30)