Dato: 10. juni 1847
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kiøbenh. 10 Juni 1847.

Kiære Andersen

De venter et Brev i Haag; De skal faae det. Først condolerer jeg med 25 Uheldet ved at falde over Kufferten, jeg kan forestille mig at De fik et skrækkeligt Stød paa Haanden; heldigt, at det gik snart over; jeg beklager, at Theodor ikke var tilstede for at curere Europa. At De ikke kiender Mad. Schibye, altsaa ikke heller Hr Schibye fra Kiøbenh., er ubegribeligt. Jeg fik i Dag et tykt Brev til Dem fra Baronesse Pechlin; det skal jo gaae til London, som De skriver, med Tillæg: »Dette er jo tydeligt« - Unægteligt, men det er tillige: utilstrækkeligt, thi: hvor i London skal det afgives? eller skal det være poste restante? Jeg vil nu adressere det til Hambro ibidem.

Her have vi deiligt Veir for Sommerskuespil - og tillige for at haabe et frugtbart Aar, men ikke for Folk, som sværme for Sommerlivets landlige Glæder, - thi det regner og er koldt. De sidder vel i Soelskin og Grønt op til Ørene? »Erik den Syvende« gik i Tirsdags og giorde stormende Lykke. Apropos, Boye er bleven Præst til Garnisons Kirke. Hostrups »Gienboerne« gaar i Aften anden Gang, fordi den i Løverdags morede Publicum betydeligt. DetreisendeTheaterpersonalegiør, efter Aviserne, furore hvor det optræder, baade paa svensk, jydsk og norsk Grund.

Saa meget om Theatret, som forresten paa denne Tid er mig uvedkommende, men som, jeg veed, De har stadig Interesse for.

Om Hoffet har jeg intet at fortælle Dem. Om Digterne ikke heller; de leve, saavidt jeg veed, fredelige.

I Amaliegaden er alt ved det Gamle. Ingeborg havde forleden, efter lang Tids Forløb, et Anfald af den slemme Neuralgie; med Guds Hiælp er det uden Følger.

Jeg maa slutte disse Linier med en sørgelig Efterretning om et Dødsfald, som har afficeret os alle overmaade meget; Justitsraad Ehlers' Kone døde i Tirsdags af Barselfeber. I Fior den 3 Juni havde hun Bryllup. - Det var en fortræffelig Kone.

Lev vel!

Deres

Collin

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost