Dato: 20. maj 1847
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

179. Fra Jonas Collin. Torsdag 20 Maji 1847

Kiære Andersen

I Gaar var Theodor i Land og fik Deres Brev; han sagde Farvel! thi det var ikke rimeligt at han oftere kom i Land før Afreisen. I Morges tidlig fik jeg et lille Brev fra ham, og dermed fulgte Indlagte til Dem. Gud give at Reisen maa blive lykkelig!

En Nat i Roeskilde (en Afskift, ikke Deres Manuskript) leverede jeg Schneider for at Rosenkilde og Phister kunde giøre sig bekiendt dermed. Et Par Dage derefter spurgde jeg Rosenkilde derom; det behagde ham aldeles ikke: det var udtværet, der var for mange Couplets deri, - kort han var selv tvær. Naturligviis vil jeg ligesaa lidt bede ham som disputere med ham. Det giør mig ondt at jeg for en Deel er Skyld deri, at De, maaskee forgieves, har anvendt nogen Tid paa det Arbeide.

Edvard og Lind tumle sig i Nord-Tydskland. Paa Løverdag vente vi dem. Jonna reiste i Morges til Nysø. Ellers intet nyt.

faderligst

Collin.

Fredag.

Kammerh. Bardenfleth, som Valkyrien skal bringe til Island, bliver ikke færdig førend næste Tirsdag, men Corvetten giør, i Forening med Briggen, foreløbig en lille Promenade i Kattegattet. Altsaa er Theodor endnu ikke paa Reisen til Island, som jeg proponerede Dem at besøge,

men Deres Hu stod til den engelske Miss

Ingeborg takker for Efterretningen om Ahasverus !

Lev vel ! C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost