Dato: 14. maj 1847
Fra: Bernhard von Beskow   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Stm den 14. Maj 1847.

Bäste Vän!

Jag har åter af Dem fått mottaga ett kärt Bref och en skön gåfva, hvarför jag hjertligen tackar. Vi ha ännu aldrig sett hwarannan, men våra själar hafwa ona samtalat, ofta meddelat hvarann sina förtrolig.a tankar. Deras lefnads-saga ligger öppen för mig och af mina Vandrings-Minnen (tillegnade Oehlenschläger) känna De äfwen mig. Ehuru på skilda banor, hafwa vi dock ägt flera beröringspunkter. Vi började samtidigt wår första utflygt i werlden och inträffade samma dag för första gången i Köpenhamn (den 5. September 1819); vi håfva gemensamt ägt Oehlenschläger och Rahbek till första gynnare af wåra diktförsök; vi hafva glädt oss åt Tiecks dyrbara wännskap och uti Italien funnit wår bildningsgåfvas rätta fosterland. Jag hoppas, att till dessa sammanträffanden uti ideernes werld äfwen en gång få lägga glädjen af ett personligt möte, vare sig i Köpenhamn, Stockholm eller Rom. -

De 2de mig förtrodde exemplar äro öfwerlemnade till sina respektive Egare. Hans Majt. Konungen har i Nåder befallt mig att förklara Högstdensammes särdeles välbehag öfver detta nya bevis af uppmärksamhet från Dem. (Oss emellan sagdt, hoppas jag, att Högstdensamme snart lemnar Dem ett synligt vedermäle af sin höga välvilja. Låt dock detta, som sagdt, blifva tills vidare emellan oss.) Underrätta mig emedlertid om Deras adress, i händelse De skulle företaga någon resa, på det jag må veta hvar mitt nästa bref kan träffa Dem. - Fr. Bremer tackar säkert sjelf med första för Deras sändning. -

Min hustru, som med största interesse läst Deras Lefnads-saga, Bazar, och andra skrifter, ber mig framföra till Dem hennes hjertliga helsning och tacksamhet för den njutning, Hon deraf ägt. - De skola snart åter få bref från mig. Lef väl, och haf i vänligt minne Deras

tillgifnaste

B. v. Beskow.

Tekst fra: Solveig Brunholm