Dato: 5. april 1847
Fra: Thomasine Gyllembourg-Ehrensvärd, f. Buntzen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære H. Andersen!


Uagtet mine Øine ere saa svage og angrebne, at jeg maa begynde med at bede Dem undskylde min slette Skrift, kan jeg dog ikke modstaae min Lyst til med nogle faae Ord at takke Dem for den uventede og ufortjente Ære, De har beviist mig ved at tilegne mig den sidst udkomne Deel af Deres smukke Eventyr. Dobbelt kjær og behagelig er denne Ære bleven mig ved Deres elskværdige Brev, hvoraf jeg erfarer, at jeg ikke skylder den til Noget, som jeg ikke er og ikke ønsker at ansees for, men til Noget, som jeg haaber at være: qvindelig trofast og sand i min Kjærlighed.

Jeg bevarer endnu i min Alderdom min Barndoms og Ungdoms Beundring for Eventyr; og det er i Sandhed en god Gjerning i dette Øieblik at indføre mig i dette Phantasiens Ghinistan, hvor Virkeligheden forglemmes, medens paa den anden Side saa venlige Ord, saa oprigtig Deeltagelse, som Deres, hører til de Ting, der meest hjælpe til at forsone os med den.

Jeg beder Dem, hvis Deres Vei skulde føre til Nærheden af denne Afkrog, hvor jeg og Mine boe, da at besøge min lille Celle, paa det jeg mundtlig maa kunne takke Dem.

Deres forbundne

Th. Gyllembourg

Tekst fra: H.C. Andersens Hus