Dato: 20. januar 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Signe Læssøe
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 20 Jan 1847.

Kjære Fru Lessøe!

først mit Hjertes inderligste Hilsen i det nye Aar! jeg havde været ude hos Dem havde man ikke sagt mig at der var Smitte og at jeg heller ikke kunde see Dem. Nu vilde jeg først komme naar jeg kunde bringe Dem min Selvbiographie, men den Pakke jeg ventede med samme er endnu ikke indtruffet; i Boghandlen har jeg intet Exemplar kunnet faae, uden det ene Reitzel strax sendte / mig, dette er blevet opskaaret, da jeg vilde vide hvorledes Oversættelsen tog sig ud; da det varer mig forlænge før jeg kan sende Dem et ganske nyt Exemplar, tillader De mig at jeg sender Dem mit, det eneste jeg har, og beder Dem af gammel Godhed for mig, at De lader een af Sønnerne læse det høit; naar min Bogpakke kommer fra Leipzig, skal jeg selv bringe Dem anden Deel, men jeg vilde blive usigelig glad ved at høre at den første havde tiltalt Dem. De er mig saa tidt i Tanken ogsaa alle Sønnerne, for mig, mit / Hjerte er fuldt af Taknemlighed, og jeg glemmer aldrig hvert mildt Ord der er sagt mig, hver lykkelig Time, i de mørke Dage, der jo altid kan komme igjen, gid det Gode da ogsaa følge! Hils alle Deres Sønner. Capitainen længes jeg meget efter at tale med, han og Viggo ville maaskee synes bedre om den ældre Andersen, hvert Aar og hver Reise forandre mig jo noget. - Og nu lev vel! Gud velsigne og glæde Dem for Deres moderlige Sind mod mig og i den Tro at jeg ikke er blevet det uværdig, tillader De at jeg som i gamle Dage skriver mig som

Deres sønlig hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (Læssøe 13-14)