Dato: 7. august 1846
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

173. Fra Jonas Collin. Kiøbenh. 7 Aug I846.

Hvis De ikke, kiære Andersen, grumme hurtigt har forladt Genf, saa maa De der have faaet mit Brev af 24 Julii hvori jeg meldte Dem, at De har faaet Tilladelse til at bære den Ræde ærn. Naar jeg havde havt den Sag at besærge, havde den været istand for ½ Aar siden. Jeg formaaer ikke at indsee hvad der skulde være i Veien for, at De behandlede et Emne som Oehlenschl. har benyttet. Da der nu gives saa mange originale Forfattere, saa kan De rimeligviis holde paa Anonymiteten, naar De selv er forsigtig.

Om Adler har faaet Deres Breve, og om han har besvaret dem, veed jeg ikke, og vilde jeg ikke spørge ham om, dersom han var her; men han er i Gasteyn.

Ogsaa her lider man forskrækkeligt af Heden; i den Grad, at Folk tabe baade Lyst og Kraft til at arbeide.

Deres Brev - fra Vernet i Pyrenæerne har jeg faaet.

Vexlen paa 750 Bf havde kostet 510 rbd deraf var de 300 r af Gagen, 158 r 92ß for Liden Kirst. Og 40 r 32 ß for Mulatten. Resten 11 r 32 ß har jeg udlagt, for at arrondere Summen. For Hr Rasmussen fik De, saavidt jeg erindrer 70 r - som Edvard har beregnet Dem til Indtægt.

Jf Fieldsted er forlovet med Kellermann; hun havde begyndt at giøre Skole i Paris, men har faaet et Tilbagefald.

Alle her i Kredsen lade hilse'ndash;

Lev vel Deres

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost