Dato: 20. januar 1846
Fra: Louise Sophie   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Augustenborg d: 20. jan. 1846.

I Haab om, at disse Linier endnu maa træffe Dem, Herr Andersen, i Weimar, iler jeg alt i Dag med at bringe Dem min hjerteligste Tak for - Deres tvende saa godhedsfulde Breve, af hvilke jeg igaar modtog det fra 13. Jan: Ret meget ville jeg paaskjønne, dersom De fremdeles vilde vedblive at glæde mig med Deres for os Alle, saa interessante Meddelelser; af ganske Hjerte har jeg glædet mig over de gode Efterretninger De giver mig om Deres Indtrædelse i Oldenburg, Berlin og Weimar. Da jeg veed at den kjære Dronning i denne Henseende deler mine Følelser agter jeg idag at sige Hende hvilken behagelig Reise De har havt og med hvilken Hengivenhed, De Herr Andersen, i Deres Brev omtaler Hende og Kongen. - Til Deres første Orden gratulerer jeg ret meget, i det jeg ingenlunde tvivler paa jeg snart vil faae Leilighed at bringe Dem flere lignende Lykønskninger. -

Hertugen, alle mine Børn, ja hele min Omgivelse, paaskjønner meget Deres venlige Hilsener og gjengjelde disse ret hjertelig. Vi ere, Gud skee Tak, Alle ret vel og føre, som De veed, et usigelig lykkelig huslig Liv. Den gode Gud bevare os fremdeles dette!

I det jeg gjentager Ønsket om snart at modtage ret gode Efterretninger fra Dem, Herr Andersen, tilføjer jeg Forsikkringen om min fuldkomneste Agtelse.

Louise Sophie

H: til Sles: Hol:

Turde jeg vel bede Dem, i det De bringer min beste Tak til Arve-Storhertugen for Hans godhedsfulde Erindring at anbefale mig og Mine til Samme, saavel som til Storhertugen og Storhertuginden. Skulde De Herr Andersert, i Weimar see Nogen af den afdøde Overjægermester v. Fritsches Familie, vilde det være mig kjert, dersom De vilde sig dem med hvilken oprigtig Deltagelse vi her modtoge Efterretningen om hans Død.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost