Dato: 30. december 1845
Fra: Hans Christian Ørsted   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 30. Decemb er 1845.

Bedste Ven!

Jeg følger gjerne Deres venlige Opfordring, at tilskrive Dem i denne Juletid, endskjøndt jeg desværre kun har lidet eller intet Interessant at meddele. Det gjør mig virkleig Fornøilse at meddele Dem Efterretninger fra mig og min Familie, da jeg veed, at De saa hjertligt deeltager heri; og dertil kommer, at jeg kan gjøre Regning paa at erholde et af Deres interessante Breve, hvor baade Deres Digteraand og det begeistrede Reiseliv aander, for et tarveligt Brev fra Hjemmet, hvori det Lykkeligste netop sjeldent er det Interressanteste. Jeg vil begynde med at give Dem dette i al Korthed. Vi leve her ved det Gamle og nyde det sædvanlige, jevnt glade, huslige LIv. Vi tænke ofte paa Dem og tale om Dem; Erindringer af Drees Omgang og Digterværker fornyes flittigt. Min Kone og alle mine Børn og Medlemmerne af min Familie lader Dem paa det Venskabeligste hilse.

Blandt Nyheder, som endnu ikke ere komne til Virkelighed og altsaa have Usikkerhedens Interesse , er, at Hauch sandsynligvis bliver Professor i den nordiske Literatur i Kiel (ikke dansk Sprogmester under Professors Titel). Jeg holder dette for en lykkelig Tanke. Hauch er ingen Erkepatriot, men en sanddru og ægte Patriot, der veed at erkjende fremmed Værd, uden at ophøre at elske sit Fædreneland. Hans rige Kundskabsforraad og velvillige Tænkemaade vil erhverve ham Venner. Han har nylig været her i Kjøbenhavn og talte om Dem i samme Aand, som han vilde tale til Dem.

Heibergs "Urania" er udkommen i disse Dage. Den synes ikke at gjøre Lykke. Den indeholder Anvisninger til at gjrøe astronomiske Iagttagelser, som synes populaire nok, men dog neppe ville benyhttes uden af nogle Enkelte. Det Meste udfyldes af en Beskrivelse over Hveen og Sterne, hvor Tyge Brahes Observatorier have staaet, og af Efterretgninger om ham (Tyge Brahe) og hans Søster, Sophie Brahe. Men man finder Beskrivelsen langtrukken og Efterretningerne mere passende for et historisk Magazin, da det Allermindste deri vedkomer Astronomien.

"Gæa" er udkommen og indeholder smukke Bidrag; men jeg har endnu ikke havt Tid til at læse meget deri.

Jeg forestiller mig Dem ret nyde Julen i Berlin, og at De ikke nøies med at være jevnt glad, som vi her i vort Hverdagsliv, men fuld af Begeistring ved alle de herlige Nydelser, som møder Dem, og hvoriblandt Jenny Linds Selskab og Kunstydelser ikke indtage den mindste Plads. - Jeg vilde ret inderligt ønske, at jeg havde nogen glad Tidende herfra at melde Dem, noget Bevis paa Anerkjendelse, foruden den, De nyder af alle Deres mange Læsere, at lykønske Dem til; ja, jeg er saa egennyttig, at jeg ønskede at være Den, som bragte Dem den første Lykønskning af et saadant Slags; men da jeg ikke har Magt som Villie, saa beder jeg Dem tage tiltakke med de hjerteligste Lykønskninger til det nye Aar.

Stedste Deres

H. C. Ørsted

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost