Dato: 23. december 1845
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

15O. Fra Jonas Collin. Kbh. 23 Dec 1845.

Kiære Andersen

Deres Brev af 16 d. M. ankom i Gaar. Jeg havde allerede adskillige Gange sagt: det er underligt, vi intet høre fra Andersen. I Gaar sagde Adolph Boye, at Borgaard havde fortalt, at De var kommet til Berlin; den Efterretning maa han have faaet med en Duepost. At De lever i Herlighed og Glæde, seer jeg, og det er mig kiært; et saadant Liv passede aldrig for mig. Svenske Tenoristen Gynther er her; det er hvad man kalder et meget vakkert Menneske, meget insinuant og allerede meget yndet; han optræder med det Første i Operaerne Don Juan og Huguenotterne.

Efter Oplæsningen af Hr Rasmussen leverede 3 af de Spillende eller rettere Rollehavende deres Roller til Regisseuren. Den Sag er endnu ikke omtalt i Directionen. Over det Uheld, Rung havde med Aagerkarl og Sanger (Texten af en Anonym |: H. P. H.:|) skal han have besluttet, for det Første Intet at componere for Theatret. Liden Kirsten er da færdig, paa Ouverturen nær. De første Prøver derpaa, vil Hartmann selv holde. Dersom Jenny Lind er i Berlin, maa De endelig tale med hende fra mig om hun vil optræde her i September næste Aar (1846) Jeg haaber vi kunne byde bedre Honorar end sidst, saa at hun ingen Ridehuusconcerter behøver at give. Naar hun f. Ex. i en Tid af 4 à 5 Uger vil optræde i 10 Forestillinger maatte Theatret derfor kunne give hende i det mindste - men saa maatte hun ingen Concerter give, og vi maatte da længe forud vide i hvilke andre Stykker hun vil spille, foruden de 2 hvori vi saae hende sidst. Formodentlig vil ogsaa Levetzau skrive til hen de om denne Idee, men jeg ønskede at De først vilde mundtlig omtale Sagen med hende, og faae hendes sande Mening at vide; thi det er nødvendigt at vi blive enige, førend hun lader sig engagere andenstæds. Skulde hun, som De yttrer Formodning om i Deres Brev, være reist til Leipzig, saa antager jeg, at De opsøger hende der.

Lad mig nu see, at De godt udfører denne Commission. Af Nyheder intet her; det besørger vist Jonna.

Lev vel

Deres

Collin.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen