Dato: 20. december 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Ludwig Ross
Sprog: dansk.

Berlin den 20 December 1845

Kjære Ven!

i Haab om at dette Brev maaskee dog finder til Dem, sætter jeg mig til at skrive. De er jo i Halle og ved Universitetet skulde da ikke en Brevdue kunde finde Huset. Jeg forlod for to Maaneder siden Kjøbenhavn, opholdt mig en 14 Dages Tid paa Gravensteen hos Hertugens gik saa til Oldenburg (Storhertugdømmet) hvor jeg ogsaa en længere Tid har været i Besøg hos Venner, nu vil jeg til Weimar og derfra, for tredie Gang, til Italien, men Halle ligger paa Veien til Weimar, vidste jeg nu at De var der, vidste jeg at jeg kunde træffe Dem, da tog jeg ikke lige fra Berlin til Weimar, mens steeg af i Halle; jeg har jo ikke seet Dem siden vi mødtes i Athen, da jeg kom paa en anden Hest end min Pegasus. Det er for at vide om De er i Halle og hvor jeg der kan træffe Dem, at dette Brev / flyver ud; seeer De den, da skriver De strax et Par Ord til Berlin, britisch Hotel, unter den Linden, og siger mig hvor De boer, jeg bliver da en Dag eller to i Halle, men siig mig i hvad Kant De boer af Byen, thi boer De nær ved Jernbanen, da tager jeg ind i Hotellet der, men boer De langt oppe i Byen da siig mig det nærmeste og bedte Hotel.

Lev nu vel til vi sees!

Deres inderlige hengivne

H. C. Andersen /

[Udskrift:]

Wohlgeboren

Herrn Professor Roß

(Professorin Athen)

an d: Universitet in Halle

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 100, billed 6304-07)