Dato: 26. november 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

Hamborg den 26 Nov: 1845.

Kjære Fru Balling,

endnu er jeg ikke længer end i Hamborg, men i Eftermiddag gaaer det over Elben, ind i Hanover, til Oldenburg, De maa dog høre lidt fra mig før jeg flyver ind i Tydskland; jeg blev otte Dage i Fyen paa Glorup hos Excellensen Moltke, saa reiste jeg, efter Hertugens og Hertugindens naadige Indbyd[else til] Gravensteen hvor jeg har tilbra[gte ti] Dage, næsten kan jeg sige som var jeg i den collinske Familie Kreds, saa ugeneert, saa behageligt. Den hertugelige Familie har i høi Grad været elskelig mod mig og Slottet ligger jo i den rigeste, den meest skjønne Natur man kan tænke sig. - Fra Rendsborg kom jeg paa Jernbane, jeg tænkte paa Deres Moder og ønskede ret at hun havde siddet ved Siden af mig og seet, Skove, Heder og Byder flyve / forbi, vi vare imidlertid halvjerde Time om 16 Miil, det er noget for længe. - for en 8 Dage tidliere, har De vel læst, var her et lille Sammenstød med Vognene, dog uden egentlig Ulykke. - Jeg har i Hamborg seet det nye Stykke "den evige Jøde, det er det frygteligste Vrøvl, De kan tænke Dem; iaftes hørte jeg "Lucrecia Borgia", det var heller ikke stort! - Strax da jeg kom til Hamborg og greb en Avis: "litterarisches Blätter der Börsenhalle" var et stort Digt til mig, det første jeg saa, det var en ganske behagelig Velkomst, fra Kjøbenhavn fandt jeg ogsaa Brev og Eduard Collin meddelte mig Indholdet af en Kritik fra Engeland over mine to Romaner OT og Spillemanden, hvori disse to Arbeider stilles mellem det første der er skrevet i denne Art; sligt gjør godt! - Jeg begriber ikke ret min Lykke, begriber ikke hvorfor just / jeg blandt Tusinde skal modtage saa megen Velsignelse. Dog sligt gjør ikke overmodig, men ydmydg, det fylder Sindet med Solskin og Gud. - Hils nu Deres Moder og Søster ret inderligt og hjerteligt! hils Frøken Sonne og Enhver hvem De troer en Hilsen fra mig kan interessere; naar jeg kommer ret ud i Verden skal De faae et ordenligt Btrev, dette er kun et aandeligt Haandtryk, til Lev vel i det jeg flyver over Elben.

Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Er De ikke saa god at tilsende en Gang i Dag, naar De faaer dette Brev, indlagte til Frøken Hanck i Frederiksbergaden, samt gjennem Edvard Collin opgive mig Deres Adresse, Nummeret i Laxegaden, thi, Himlen veed hvordan, men jeg har mistet det Papir hvorpaa De opskrev Deres Bopæl.

[Udskrift:]

Velædle Fru Balling født Næboe boer i Laxegaden, første Dør til Høiere naar man kommer fra Boldhuusgaden. 2 Sal i Kjøbenhavn.

anbefales.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 98, billed 6294-97)